Daně 2001 - návod, jak na daňové přiznání

Tak už je to zase tady. Rok 2001 je za námi a nás čeká nepříjemná povinnost podat daňové přiznání a s tím i zaplatit státu nějakou tu kačku z našich loňských příjmů. Samozřejmě se s tím sveze i sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, takže o administrativní zábavu není nouze. V tomto článku se vám jako každoročně pokusím přiblížit technologii výpočtu daní a tak nějak stručně trochu věcí souvisejících. Cílem je samozřejmě neplatit to, co nemusíte.

 

Daněmi se zabývá zákon číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP), samozřejmě musíte mít znění platné pro rok 2001. Tam je vše trochu kostrbatě popsáno, tak se zde pokusím zvolit trochu čitelnější formu, ať se v těch paragrafech neutopíte.

Pokud jste se tedy vrhli na šikmou plochu umělecké dráhy a děláte to za peníze, budete podávat daňové přiznání. Abych upřesnil, přiznání nemusíte podávat, jestliže vaše celkové roční příjmy nepřesáhly 10 000 Kč (jedná se o příjmy ze všech možných činností - nejen hudby) nebo jste si při zaměstnání přivydělali celkově jenom do 4000 Kč včetně. Při překročení těchto limitů se musíte nejprve zaregistrovat na svém finanční úřadě v místě bydliště. Od této chvíle budete podávat daňové přiznání každoročně; v případě nulových příjmů nulové přiznání. Této povinnosti se zbavíte odhlášením z registrace nebo přerušením své samostatné výdělečné činnosti opět na finančním úřadě.

Vaše umělecká činnost spadá do § 7 odst. 2 písm. a) "příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem". Nepotřebujete proto žádný živnostenský list. Z mého pohledu sem spadají nejen umělci, ale i spousta jiných (např. technickouměleckých) činností souvisejících s celým audiovizuálním dílem - tím ale nemám na mysli třeba dopravce. Samozřejmě váš správce daně může mít názor úplně jiný, takže je lepší s ním při pochybnostech vaše zařazení konzultovat. Zařazení do výše zmíněného písmene má vliv na paušální výdaje a také na sociální zabezpečení.

 

Pokud máte příjmy ze zaměstnání, vstoupí do vašeho daňového přiznání v příslušné kolonce, a zálohy, které vám zaměstnavatel byl povinen srazit, se započtou na celkovou daňovou povinnost.

Předpokládám, že jste po celý rok sledovali své příjmy v nějakém sešitě, případně máte všechny kopie podepsaných! příjmových dokladů v krabici od bot (spolu s výdajovými doklady a paragony za nákupy). Nyní je třeba vyselektovat příjmy, které již do daňového přiznání nevstoupí. Jsou to ty, které vám plátce již zdanil srážkovou daní, "příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky", které "jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 3000 Kč". Tyto příjmy vám byly zdaněny již 10 % a vám bylo vyplaceno ze 3000 Kč rovnou jen 2700 Kč. Pozor ovšem na zdravotní pojištění, kdy do základu pro jeho výpočet musíte tento příjem zahrnout v brutto výši (3000 Kč).

Honoráře přijaté hotově nebo na účet v roce 2001 patří všechny do daňového základu. Zdůrazňuji přijaté. Vyúčtování např. z Intergramu nebo Ochranného svazu autorského nemá na daň vliv. Vždy je důležité, kdy vám peníze skutečně došly (třeba až 2. 1. 2002). Na tantiémy umělci rádi zapomínají a ty jsou většinou nejjednodušeji správcem daně napadnutelné. Vyplácející instituce a agentury mají totiž povinnost hlásit vaše příjmy nad 40 000 Kč svému správci daně a ten tyto podklady předává vašemu správci. Při kontrole pak budete jen zírat, co všechno se na vás ví. Doporučuji požádat po ukončení roku vyplácející agentury o přehled vašich celoročních příjmů a z nich při výpočtech vycházet. Přece jenom se může nějaký ten příjmový lísteček zašantročit a doměřené penále po několika letech může být velmi nepříjemné.

 

Výdaje můžete uplatňovat ve skutečné výši podle účetnictví, nebo si zvolit výdaje paušální. To závisí zcela na vás. Měnit oba způsoby mezi jednotlivými roky není tak úplně jednoduché, ale to by bylo na náročnější rozbor. Samozřejmě skutečnými výdaji si přiděláte práci s účetnictvím a také buďte připraveni je náležitě obhájit před správcem daně. Za tuto lopotu na druhou stranu budete platit pravděpodobně méně daní a všeho kolem. Paušál vám dodá klidu. Nejlepší je asi nahrubo propočítat obě varianty (nepředpokládám, že máte stovky dokladů) a posléze se rozhodnout pro rozumnější řešení. Platit o trochu méně někdy nebývá nejlepší. Projdeme si obě varianty.

Paušální výdaje jsou výdaje uplatněné procentem z vašich příjmů. Dáte si dohromady veškeré vaše příjmy a vytvoříte jejich časovou evidenci. Paušální výdaje vypočtete podle § 7 odst. 9 písm. b) jako 30 % vašich příjmů (ostatní podnikatelé si mohou uplatnit pouze 25 % podle následujícího písmene c) ZDP, tak se nenechte zviklat). Dále si můžete odečíst zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění na zvláštním řádku daňového přiznání. Všechno si ukážeme na příkladu.

 

Příklad 1

Potvrzení od agentury 150 000 Kč

Honoráře 50 000 Kč

Televize (2700 Kč) zdaněno srážkou

Intergram 10 000 Kč

Celkem 210 000 Kčzdanitelné příjmy

Výdaje procentem 30 % -63 000 Kč

Zdravotní a sociální pojištění -20 000 Kč

Celkem 127 000 Kčdílčí základ daně

 

Nemáte-li už žádné další příjmy, je toto váš základ daně. Od něj si můžete odečíst nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP, například

a) 38 040 Kč ročně na poplatníka,

b) 23 520 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění ,

c) 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

d) 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

U bodů b) až c) se počítá jen poměrná část trvání této situace, přičemž u manželky a studenta každý měsíc, ve kterém po celou dobu tato skutečnost trvala, a u dítěte včetně měsíce, ve kterém se narodilo.

Dále se od základu daně dají odečíst poskytnuté dary na vyjmenované činnosti podle § 15 odst. 8 ZDP, které jsou limitovány minimální výší 2 % ze základu daně nebo 1000 Kč a maximální výší 10 % ze základu daně. "Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč", nezapomeňte na potvrzení ze zdravotnického zařízení. Lze odečíst daňové ztráty z minulých let, 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného do příslušných skupin dle § 34 a zaplacené úroky ze stavebních úvěrů.

Oblíbeným dotazem bývá penzijní a životní pojištění, proto zde cituji přímo zákon v § 15.

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem na zdaňovací období sníženému o 6000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12000 Kč.

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na zdaňovací období na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojišťovnou za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Maximální částka, kterou lze podle tohoto odstavce odečíst za zdaňovací období činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a poplatník je povinen za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle §10 částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.

Pokračujme v našem příkladu. Poplatník studuje, je od roku 2000 ženatý, jednomu dítěti jsou dva roky a druhé se narodilo 3. 4. 2001. Manželka nepracuje a nemá vlastní příjmy, kromě dávek státní sociální podpory, které se do příjmu manželky nezahrnují. V roce 2001 daroval bezplatně krev. Navíc pořídil nový počítač v pořizovací hodnotě 60 000 Kč (na skládání hudby a psaní not, případně vedení účetnictví). Penzijní a životní pojištění ho vzhledem k věku ještě moc nezajímá.

 

Příklad 2

Daňový základ 127 000 Kčz příkladu 1

Odečet na poplatníka -38 040 Kč

Vyživované děti (21/12 z 23 520 Kč) -41 160 Kč12/12 + 9/12

Manželka -21 720 Kč

Studium -11 400 Kč

Darování krve -2000 Kčpotvrzené dárcovství

10% pořizovací ceny počítače -6000 Kčcena je 60 000 Kč

Celkem daňový základ po odečtení nezdanitelné části

a odečitatelných položek 6 680 Kč

 

Konečný daňový základ se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů a daň se vypočte následujícím způsobem.

 

Tabulka 2

Základ daněDaň Ze základu

od Kčdo Kčpřesahujícího

0109 200 Kč15 %

109 200 Kč218 400 Kč16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč

218 400 Kč331 200 Kč38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč

331 200 Kča více66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

 

Příklad 3

Daňový základ 6680 Kč z příkladu 2

Základ daně zaokrouhlený na celé stovky korun dolů 6600 Kč

Daň 990 Kč

 

Daňové přiznání se podává (pokud nemáte odklad od daňového poradce) do konce března. Vzhledem k tomu, že letos vychází 31. 3. na neděli a ještě následuje svátek v podobě Velikonočního pondělí (to budou pro některé opozdilce vykutálené Velikonoce), musíte přiznání podat do úterý 2. 4. 2002, kdy je též daň splatná.

 

Bude-li pro vás výhodnější uplatňovat výdaje ve skutečné výši, musíte si vést účetnictví. Všechno, co si troufnete před správcem daně obhájit, v klidu dejte do účetnictví. Tím mám na mysli výdaje za účelem zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je nemožné vyjmenovávat v tomto článku, co ano a co ne. Nejčastěji mně klienti vnucují výdaje na kostýmy (být správcem daně, chci vidět fotku, abych posoudil, že se v tom opravdu nedá jen tak běhat po ulici), na zubaře (dejme tomu televizní moderátorka ano, ale to je jen můj osobní názor), na občerstvení při koncertu (uf, nejčastěji skryté v podobě pronájmu salonku), nákupy různých věcí do domácnosti, které prý zaručeně potřebují k podnikání. Pokud máte odvahu tohle všechno obhajovat, je to vaše věc. Na druhou stranu je jasné, že kytarista potřebuje struny, kabely a nevím, co ještě, a může tyto drobné předměty ničit jak na běžícím pásu třeba jen na zkouškách.

Každý doklad v účetnictví musí být jednoznačný. Nedoporučuji nakupovat v papírnictví za horentní sumy a nechat si napsat kancelářské potřeby, jen ať to hezky rozepíší na jednotlivé položky. Jste-li přesvědčeni, že nakupujete daňově, nechte si (alespoň od nyní) psát pořádné doklady, ať na konci roku nepřemýšlíte, co že je to za věc.

Drobné věci nad 3000 Kč máte povinnost evidovat jako drobný dlouhodobý hmotný majetek (dva mikrofony celkem za 4000 Kč odepíšete rovnou bez evidence, efekt za 3500 Kč je již majetkem k evidování), ale do 40 000 Kč mohou vstoupit do daňových výdajů přímo. Věci nad 40 000 Kč jsou dlouhodobým hmotným majetkem, který se odepisuje postupně a lze z něho uplatnit za určitých podmínek tzv. reinvestiční odpočet 10 % jako v Příkladu 2 (na odpisy se ještě také podíváme).

Zdravotní a sociální pojištění zaúčtujete při jejich platbě přímo do peněžního deníku a na daňovém přiznání se již extra neobjeví jako v případě paušálu.

Nyní se vrátíme k výpočtu daňové povinnosti našeho poplatníka z Příkladu 1

 

Příklad 4

Příjmy 210 000 Kčz Příkladu 1

Kombo -15 000 Kč

Efekt -12 000 Kč

Počítač (-60 000 Kč) bude se odepisovat

Drobné nákupy -13 000 Kč

Odpis počítače dle zákona -15 000 Kč 1/4 pořizovací ceny

Zaplacené zdrav. a sociální pojištění -20 000 Kč

Celkem 135 000 Kčzáklad daně

Odečet za poplatníka -38 040 Kčz Příkladu 2

Děti -41 160 Kč

Manželka -21 720 Kč

Studium -11 400 Kč

Darování krve -2000 Kč

10 % pořizovací ceny počítače -6000 Kč

Celkem po odpočtech 14 680 Kč

Zaokrouhleno 14 600 Kč

Daň 2190 Kč

 

Nyní je třeba se rozhodnout, v jaké variantě podáte daňové přiznání. V našich příkladech jednoznačně vyhrály paušální výdaje, ale je otázkou, co bylo předchozí a co bude příští rok. Pokud máte závazky a pohledávky, je většinou jednodušší zůstat v modelu loňského roku.

Můžete se stát také plátcem záloh na daň z příjmů. "Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období." Je třeba si uvědomit, že i ze záloh na daň se platí penále, což většinu poplatníků při obdržení platebního výměru překvapí. To platí i v případě, že budete následující rok ve ztrátě (příjmy budou nižší než výdaje). Při přeplatku daně si požádáte o její vrácení.

Pokud dodatečně zjistíte, že jste zapomněli na nějaký příjem, je levnější podat dodatečné daňové přiznání a daň doplatit. Výpočet penále z nedoplatku daně je při vaší aktivitě příznivější (0,05 %), než když vám na nedoplatek daně přijde daňová kontrola (0,2 %).

 

Vzhledem k tomu, že se měnily formuláře pro daňová přiznání za rok 2001 a chtěl bych v článku v příštím čísle trochu osvětlit jejich vyplnění, zmíním se dnes ještě o odpisech hmotného dlouhodobého majetku a leasingu, ať mám příště více prostoru.

Hmotným majetkem míní ZDP věci, které používáte k dosažení a udržení svých zdanitelných příjmů a jejichž cena je vyšší než 40 000 Kč. Jedná se o dražší nástroje, zesilovače, počítače nebo i auta. Takovýto majetek vám nevstoupí do daňových výdajů přímo, ale prostřednictvím tzv. odpisů.

Nejprve věc musíte podle zákona (§ 30) zatřídit do příslušné odpisové skupiny. Zatřídění jednotlivých věcí najdete v příloze k zákonu. Počítače najdete v 1. skupině, hudební nástroje patří do skupiny 2. Pokud si nebudete jisti, kam majetek zařadit, proveďte dotaz u odborníků nebo použijte 2. skupinu. Tato odpisová skupina vám určí dobu odpisování, tj. dobu postupného začleňování ceny do výdajů.

 

Tabulka 3

Odpisová skupinaDoba odpisování

14 roky

26 let

312 let

420 let

530 let

 

Další vaší volbou bude způsob odpisování. Můžete odpisovat rovnoměrně nebo zrychleně. Při rovnoměrném odpisování bude roční odpis mimo prvního roku vždy stejný, u zrychleného odpisování si daňově užijete větší částky v prvních letech odpisování. Dostanete tak věc dříve do výdajů. Volba není tak úplně jednoznačná. Vystřílíte-li si výdaje rychle, budete v budoucnu platit vysoké daně a ještě vám může stoupnout zdravotní a sociální pojištění (pokud nebudete neustále něco nakupovat).

Při rovnoměrném odpisování se odpis stanoví jako součin pořizovací ceny majetku a přiřazené odpisové sazby pro příslušný rok děleno stem. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, ale nemůžete odepsat více než celkovou pořizovací cenu majetku.

 

Tabulka 4

Roční odpisová sazba

Odpisová skupinav prvním roce odpisovánív dalších letech

114,228,6

28,518,3

34,38,7

42,155,15

51,43,4

 

Nejlépe to uvidíte na příkladě. Budeme odepisovat počítač za 60 000 Kč z Příkladu 4, ten patří do 1. odpisové skupiny.

 

Příklad 5

RokVýpočetOdpisZůstatková cena

1. (2001)60 000 x 14,2 / 100852051 480

2. (2002)60 000 x 28,6 / 10017 16034 320

3. (2003)60 000 x 28,6 / 10017 16017 160

4. (2004)60 000 x 28,6 / 10017 1600

 

Při zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty.

 

Tabulka 5

Koeficient pro zrychlené odpisování

Odpisová skupinav prvním roce odpisovánív dalších letech

145

267

31213

42021

53031

 

V prvním roce odpis vypočtete jako podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro první rok odpisování. V dalších letech pak vynásobíte zůstatkovou cenu dvěma a podělíte výsledek rozdílem přiřazeného koeficientu pro další roky odpisování a počtem let, po které byl již majetek odpisován.

 

Příklad 6 (stejný majetek z předchozího příkladu)

RokVýpočetOdpisZůstatková cena

1. (2001)60 000 / 415 00045 000

2. (2002)45 000 x 2 / (5-1)22 50022 500

3. (2003)22 500 x 2 / (5-2)15 0007500

4. (2004)7500 x 2 / (5-3)75000

 

Odpisování majetku lze také přerušit. Prostě a jednoduše v roce, kdy vám vychází nízký daňový základ, odpis vynecháte a v roce následujícím můžete zase pokračovat. Toto doporučuji především pro užití si nezdanitelných částí základu daně (na sebe, manželku, dítě). Ty máte k dispozici jen v příslušném roce, kdežto odpis si můžete ušetřit na roky příští.

Při prodeji majetku máte povinnost příjmy z prodeje zdanit, ale můžete si dát zůstatkovou cenu do výdajů. To vám samozřejmě zdanitelný příjem zkrátí.

Pořídíte-li nový hmotný majetek (jste jeho prvními vlastníky), máte možnost až na výjimky (§ 34) uplatnit odečitatelnou položku od základu daně. Hudební nástroje mají smůlu, ale u počítače to lze. V rámci vyplnění daňového přiznání si odečtete 10 % vstupní ceny a nemá to vliv na výši odpisů. Proto někdy nemá cenu rozepisování dokladů při nákupu na částky pod 40 000 Kč. Je to už ohraná písnička: v jednom roce neplatíte žádné daně a v dalším spadnete do kategorie s vyšší daňovou sazbou.

Velmi často se dělají chyby při uplatňování leasingu do výdajů.

Při pořízení drobného majetku do 40 000 Kč dáváte do výdajů každou zaplacenou splátku včetně zálohy na leasing.

U hmotného majetku (nad 40 000 Kč) už musíte trochu počítat. Záloha i jednotlivé splátky nemají vliv na daňový základ. Spočítáte si celkové plánované výdaje na leasing, tj. poplatek za smlouvu, zálohu na leasing (např. 30 % ceny předmětu leasingu) a jednotlivé navýšené splátky. Součet pro vás bude výchozí sumou. Ta se rozčlení na počet měsíců trvání leasingové smlouvy - nejméně 36 měsíců. První část si dáte do výdajů v měsíci, kdy byla sepsána smlouva a zároveň vám byl předmět předán do užívání, poslední část v měsíci, kdy leasingová smlouva končí a předmět je vám odprodán.

 

Příklad 7

Počítač za 60 000 Kč, záloha 18 000, za celou dobu leasingu (36 měsíců) má být zaplaceno (mimo odprodeje a včetně již zaplacené zálohy) 74 000 Kč. Smlouva je sepsána a předmět předán 1. 4. 2001. Odkup se má uskutečnit 1. 4. 2004. Částka se proto bude rozdělovat na 37 měsíců.

Výpočet: 74 000 Kč : 37 = 2000 Kč měsíčně do výdajů od 4/2001 do 4/2004

 

Rekapitulace:

RokVýpočetDo výdajů

20012000 x 918 000

20022000 x 1224 000

20032000 x 1224 000

20042000 x 4800 0

 

Po odkupu musíte zařadit věc do evidence majetku, jinak vaše výdaje na leasing budou nedaňové. Třeba i v hodnotě 122 Kč a můžete to hned vyřadit. Jenom se majetek musí objevit v evidenci, aby byl spuštěn časový test pro zdaňování jeho odprodeje, tj. pět let po vyřazení z evidence je příjem za prodej zdanitelný.

 

V příštím čísle se ještě podíváme na cestovní náhrady a pak se již pustíme do vyplnění daňového přiznání. Takže zatím pilně počítejte.

Psáno pro časopis Muzikus