Daně 2002 (I) - jak se po loňském roce vyrovnat s "berňákem"

Jako každý rok v tomto období přichází vyplňování růžovoučkých plachet. Zasvěcení vědí a nováčci v oboru placení daní zatím nechápou. Stačí si jen vyzvednout formulář na "finančáku" a už jsou v obraze všichni. Jo, jo. Je to tu a nic s tím nenaděláte. Nezbývá než se podvolit a s vypětím sil a především trpělivosti počítat a počítat. Stalo se tradicí, že se vám i náš časopis snaží podat pomocnou ruku. V kostce projdeme v tomto článku něco kolem výpočtu daní a posléze i vyplnění každoročního strašáku - daňového přiznání.

 

Daněmi se zabývá zákon číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen ZDP), nutností je znění platné pro rok 2002. Zde je vše popsáno poněkud pro laika nečitelnou formou, proto se pokusím zjednodušovat a především ukazovat na příkladech, že to není tak hrozné.

Předpokládám, že si čtenář přivydělal svou uměleckou tvorbou nějakou tu korunu, nebo ho dokonce hudba uživí, takže je nucen tyto příjmy zohlednit v daňovém přiznání. Abych upřesnil, přiznání nemusíte podávat, jestliže vaše celkové roční příjmy nepřesáhly 10 000 Kč (jedná se o příjmy ze všech možných činností - nejen hudby), nebo jste si při zaměstnání přivydělali celkově jenom do 4 000 Kč včetně za celý rok. Při překročení těchto limitů se musíte nejprve zaregistrovat jako plátce daně z příjmů na svém finanční úřadě v místě bydliště. Od této chvíle budete podávat daňové přiznání každoročně; v případě nulových příjmů nulové přiznání. Této povinnosti se zbavíte odhlášením z registrace nebo přerušením své samostatné výdělečné činnosti opět na finančním úřadě.

Vaše umělecká činnost spadá do § 7 odst. 2 písm. a) - "příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem". Nepotřebujete proto žádný živnostenský list. Z mého pohledu sem spadají nejen umělci, ale i spousta jiných (např. technicko-uměleckých) činností souvisejících s celým audiovizuálním dílem - tím ale nemám na mysli třeba dopravce. Samozřejmě váš správce daně může mít názor úplně jiný, takže je lepší s ním při pochybnostech vaše zařazení konzultovat. Zařazení do výše zmíněného písmene má vliv na paušální výdaje a také na sociální zabezpečení.

 

Jste-li zaměstnáni, vyžádejte si od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Podle tohoto potvrzení vyplníte příslušnou tabulku ve formuláři daňového přiznání a sražené zálohy na daň se zúčtují s konečnou daňovou povinností.

Předpokládám, že jste po celý rok sledovali své příjmy v nějakém sešitě, případně máte všechny kopie podepsaných (!) příjmových dokladů v krabici od bot (spolu s výdajovými doklady a paragony za nákupy). Nyní je třeba selektovat příjmy, které již do daňového přiznání nevstoupí. Jsou to ty, které vám plátce již zdanil srážkovou daní, "příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR", které "jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odst. 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 3000 Kč". Tyto příjmy vám byly zdaněny již 10 % a vám bylo vyplaceno ze 3000 rovnou jen 2700 Kč. Pozor ovšem na zdravotní pojištění, kdy do základu pro jeho výpočet musíte tento příjem zahrnout v brutto výši (3000 Kč).

Honoráře přijaté hotově nebo na účet v roce 2001 patří všechny do daňového základu. Zdůrazňuji přijaté. Vyúčtování např. z Intergramu nebo Ochranného svazu autorského nemá na daň vliv. Vždy je důležité, kdy vám peníze skutečně došly (třeba až 6. 1. 2003). Na tantiémy umělci rádi zapomínají a ty jsou většinou nejjednodušeji správcem daně napadnutelné. Vyplácející instituce a agentury mají totiž povinnost hlásit vaše příjmy nad 40 000 Kč svému správci daně a ten tyto podklady předává vašemu správci. Při kontrole pak budete jen zírat, co všechno se na vás ví. Doporučuji požádat po ukončení roku vyplácející agentury o přehled vašich celoročních příjmů a z nich při výpočtech vycházet. Přece jenom se může nějaký ten příjmový lísteček zašantročit a doměřené penále po několika letech může být velmi nepříjemné. U solidní agentury by to neměl být problém.

 

Výdaje můžete uplatňovat ve skutečné výši podle účetnictví, nebo si zvolit výdaje paušální. To závisí zcela na vás. Měnit oba způsoby mezi jednotlivými roky není tak úplně jednoduché, ale to by bylo na náročnější rozbor. Samozřejmě skutečnými výdaji si přiděláte práci s účetnictvím a taky buďte připraveni je náležitě obhájit před správcem daně. Za tuto lopotu na druhou stranu budete platit pravděpodobně méně daní a všeho kolem. Paušální výdaje vám dodají klidu. Nejlepší je asi nahrubo propočítat obě varianty (nepředpokládám, že máte stovky dokladů) a posléze se rozhodnout pro rozumnější řešení. Platit o trochu méně někdy nebývá nejlepší. Projdeme si obě varianty.

Paušální výdaje jsou výdaje uplatněné procentem z vašich příjmů. Dáte si dohromady veškeré své příjmy a vytvoříte jejich časovou evidenci. Paušální výdaje vypočtete podle § 7 odst. 9 písm. b) jako 30 % vašich příjmů (ostatní podnikatelé si mohou uplatnit pouze 25 % podle následujícího písmene c) ZDP, tak se nenechejte zviklat). Dále si můžete odečíst zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění na zvláštním řádku daňového přiznání. Všechno si ukážeme na příkladu.

 

Příklad 1

Potvrzení od agentury 150 000 Kč

Honoráře 100 000 Kč

Televize - zdaněno srážkou (2 700 Kč)

Intergram 10 000 Kč

Celkem zdanitelné příjmy 260 000 Kč

Výdaje procentem 30 % -78 000 Kč

Zdravotní a sociální pojištění -20 000 Kč

Celkem dílčí základ daně 162 000 Kč

 

Nemáte-li už žádné další příjmy, je toto váš základ daně. Od něj si můžete odečíst nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP, například:

a) 38 040 Kč ročně na poplatníka.

b) 23 520 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění.

c) 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

d) 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

U bodů b) až c) se počítá jen poměrná část trvání této situace, přičemž u manželky a studenta každý měsíc, ve kterém po celou dobu tato skutečnost trvala, a u dítěte včetně měsíce, ve kterém se narodilo.

Dále se od základu daně dají odečíst poskytnuté dary na vyjmenované činnosti podle § 15 odst. 8 ZDP, které jsou limitovány minimální výší 2 % ze základu daně nebo 1 000 Kč a maximální výší 10 % ze základu daně. "Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč", nezapomeňte na potvrzení ze zdravotnického zařízení. Lze odečíst daňové ztráty z minulých let, 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného do příslušných skupin dle § 34 a zaplacené úroky ze stavebních úvěrů.

Oblíbeným dotazem bývá penzijní a životní pojištění, proto zde cituji přímo zákon v § 15:

"Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč." Při zaplacení 15 000 Kč na toto připojištění za celý rok si tedy můžete odečíst od základu daně 9 000 Kč.

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné na zdaňovací období na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojišťovnou za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Maximální částka, kterou lze podle tohoto odstavce odečíst za zdaňovací období činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a poplatník je povinen za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle § 10 částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.

Pokračujme v našem příkladu. Poplatník studuje, je od roku 2000 ženatý, jednomu dítěti jsou dva roky a druhé se narodilo 3. 4. 2002. Manželka nepracuje a nemá vlastní příjmy, kromě dávek státní sociální podpory, které se do příjmu manželky nezahrnují. V roce 2002 daroval dvakrát bezplatně krev. Navíc pořídil nový počítač v pořizovací hodnotě 48 000 Kč (na skládání hudby a psaní not, případně vedení účetnictví). Na penzijní připojištění a životní pojistku se zatím nenechal zlákat.

 

Příklad 2

Daňový základ 162 000 Kčz Příkladu 1

Odečet na poplatníka -38 040 Kč

Vyživované děti

(21/12 z 23 520 Kč) 41 160 Kč12/12 + 9/12

Manželka 21 720 Kč

Studium 11 400 Kč

Darování krve 4 000 Kčpotvrz. dárc.

10% pořiz. ceny počítače 4 800 Kčcena je 48 000

Celkem daňový základ po odečtení nezdanitelné části a odečitatelných položek 40 880 Kč

 

Konečný daňový základ se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů a daň se vypočte následujícím způsobem.

 

Tabulka 2

Základ daně DaňZe základu

přesahujícího

od Kč do Kč

0 109 200 15 %

109 200 218 400 16 380 + 20 %109 200

218 400 331 200 38 220 + 25 %218 400

331 200 a více 66 420 + 32 %331 200

Příklad 3

Daňový základ 40 880 Kčz Příkladu 2

Základ daně zaokrouhlený na celé stovky korun dolů 40 800 Kč

Daň 6 120 Kč

 

Daňové přiznání se podává (pokud nemáte odklad od daňového poradce) do konce března, tj. pondělí 31. 3. 2003, kdy je též daň splatná. Vyjde-li vám nepříjemné číslo, zajděte za správcem daně a domluvte si splátkový kalendář; z něčeho přece musíte žít.

Bude-li pro vás výhodnější uplatňovat výdaje ve skutečné výši, musíte si vést účetnictví. Všechno, co si troufnete před správcem daně obhájit, v klidu dejte do účetnictví. Tím mám na mysli výdaje za účelem zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je nemožné vyjmenovávat v tomto článku, co ano a co ne. Nejčastěji mi klienti vnucují výdaje na kostýmy (být správcem daně chci vidět fotku, abych posoudil, že se v tom opravdu nedá jen tak běhat po ulici), na zubaře (dejme tomu televizní moderátorka ano, ale to je jen můj osobní názor), na občerstvení při koncertu (uf, nejčastěji skryté v podobě pronájmu salonku), nákupy různých věcí do domácnosti, které prý zaručeně potřebují k podnikání. Pokud máte odvahu tohle všechno obhajovat, je to vaše věc. Na druhou stranu je jasné, že kytarista potřebuje struny, kabely a nevím co ještě, a může tyto drobné předměty ničit jak na běžícím pásu třeba jen na zkouškách. Osobně jsem obhájcem mobilních telefonů, protože jinak by muzikant musel pořád sedět doma na zadnici a čekat na přilétnuvší kšeft; odchytávat lana (pro laiky nabídky do kapel) na baru v Malostranské besedě je zdlouhavé a trochu se to prodraží.

Každý doklad v účetnictví musí být jednoznačný. Nedoporučuji nakupovat v papírnictví za horentní sumy a nechat si napsat kancelářské potřeby, jen ať to hezky rozepíší na jednotlivé položky. Jste-li přesvědčeni, že nakupujete daňově, nechejte si (alespoň od nyní) psát pořádné doklady, ať na konci roku nepřemýšlíte, co že je to za věc.

"Na kartách zásob se zachycuje též hmotný majetek v ocenění od 3000 Kč včetně do částky stanovené zákonem o daních z příjmů, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, a to se zřetelným označením, že se jedná o drobný hmotný majetek." Z citace vyplývá, že musíte rozhodnout o době použitelnosti příslušného předmětu a buď jej rovnou spotřebovat (dát přímo do výdajů), nebo odepisovat podle zákona o účetnictví déle než jeden rok s přesností na měsíce nebo dny a vést jej v evidenci. Věci nad 40 000 Kč jsou dlouhodobým hmotným majetkem, který se odepisuje postupně a lze z něho uplatnit za určitých podmínek tzv. reinvestiční odpočet 10 % jako v Příkladu 2 (na odpisy se ještě také podíváme).

Zdravotní a sociální pojištění zaúčtujete při jejich platbě přímo do peněžního deníku a na daňovém přiznání se již extra neobjeví jako v případě paušálních výdajů.

Nyní se vrátíme k výpočtu daňové povinnosti našeho poplatníka z Příkladu 1:

 

Příklad 4

Příjmy 260 000z Příkladu 1

Kombo 15 000

Efekt 12 000

Počítač (48 000)bude seodepisovat

Drobné nákupy 13 000

Odpis počítače dle zákona 12 0001/4 p. ceny

Zaplacené zdravotní

a sociální pojištění 20 000

Celkem 188 000základ daně

Odečet za poplatníka 38 040z Příkladu 2

Děti 41 160

Manželka 21 720

Studium 11 400

Darování krve 4 000

10% pořizovací ceny počítače 4 800

Celkem po odpočtech 66 880

Zaokrouhleno 66 800

Daň 10 020

 

Nyní je třeba se rozhodnout, v jaké variantě podáte daňové přiznání. V našich příkladech jednoznačně vyhrály paušální výdaje, ale je otázkou, co bylo předchozí a co bude příští rok. Pokud máte závazky a pohledávky, je většinou jednodušší zůstat v modelu loňského roku.

Můžete se stát také plátcem záloh na daň z příjmů. "Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období." Je třeba si uvědomit, že i ze záloh na daň se platí penále, což většinu poplatníků při obdržení platebního výměru překvapí. To platí i v případě, že budete následující rok ve ztrátě (příjmy budou nižší než výdaje). Při přeplatku daně si požádáte o její vrácení.

Pokud dodatečně zjistíte, že jste zapomněli na nějaký příjem, je levnější podat dodatečné daňové přiznání a daň doplatit. Výpočet penále z nedoplatku daně je při vaší aktivitě příznivější (0,05 %), než když vám na nedoplatek daně přijde daňová kontrola (0,2 %). Hmotným majetkem míní ZDP věci, které používáte k dosažení a udržení svých zdanitelných příjmů a jejichž cena je vyšší než 40 000 Kč a mají dobu použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o dražší nástroje, zesilovače, počítače nebo i auta. Takovýto majetek vám nevstoupí do daňových výdajů přímo, ale prostřednictvím tzv. odpisů.

Nejprve věc musíte podle zákona (§ 30) zatřídit do příslušné odpisové skupiny. Zatřídění jednotlivých věcí najdete v příloze k zákonu. Počítače najdete v 1. skupině, hudební nástroje patří do skupiny 2. Pokud si nebudete jisti, kam majetek zařadit, proveďte dotaz u odborníků nebo použijte 2. skupinu. Tato odpisová skupina vám určí dobu odpisování, tj. dobu postupného začleňování ceny do výdajů.

Tabulka 3

Odpisová skupina Dobaodpisování

1 4 roky

2 6 let

3 12 let

4 20 let

5 30 let

 

Další vaší volbou bude způsob odpisování. Můžete odpisovat rovnoměrně nebo zrychleně. Při rovnoměrném odpisování bude roční odpis mimo prvního roku vždy stejný, u zrychleného odpisování si daňově užijete větší částky v prvních letech odpisování. Dostanete tak věc dříve do výdajů. Volba není tak úplně jednoznačná. Vystřílíte-li si výdaje rychle, budete v budoucnu platit vysoké daně a ještě vám může stoupnout zdravotní a sociální pojištění (pokud nebudete neustále něco nakupovat). Při rovnoměrném odpisování se odpis stanoví jako součin pořizovací ceny majetku a přiřazené odpisové sazby pro příslušný rok děleno stem. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, ale nemůžete odepsat více než celkovou pořizovací cenu majetku.

 

Tabulka 4

Roční odpisová sazba

Odpisováv prvním rocev dalších letechskupinaodpisováníodpisování

114,228,6

28,518,3

34,38,7

42,155,15

51,43,4

 

Nejlépe to uvidíte na příkladu. Budeme odepisovat počítač za 48 000 Kč z Příkladu 4, ten patří do 1. odpisové skupiny.

Příklad 5

RokVýpočet Odpis Zůst. cena

1. (2002)48 000 x 14,2/100 6 816 41 184

2. (2003)48 000 x 28,6/100 13 728 27 456

3. (2004)48 000 x 28,6/100 13 728 13 728

4. (2005)48 000 x 28,6/100 13 728 0

 

Při zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty.

 

Tabulka 5

Koeficient pro zrychlené odpisování

Odpisováv prvním rocev dalších letechskupinaodpisováníodpisování

145

267

31213

42021

53031

 

V prvním roce odpis vypočtete jako podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro první rok odpisování. V dalších letech pak vynásobíte zůstatkovou cenu dvěma a podělíte výsledek rozdílem koeficientu pro další roky odpisování a počtem let, po které byl již majetek odpisován.

Příklad 6 (stejný majetek z předchozího příkladu)

RokVýpočet Odpis Zůst. cena

1 (2002)48 000/4 12 000 36 000

2 (2003)36 000 x 2/(5-1) 18 000 18 000

3 (2004)18 000 x 2/(5-2) 12 000 6 000

4 (2005)6 000 x 2/(5-3) 6 000 0

 

Odpisování majetku lze také přerušit. Prostě a jednoduše v roce, kdy vám vychází nízký daňový základ, odpis vynecháte a v roce následujícím můžete zase pokračovat. Toto doporučuji především pro užití si nezdanitelných částí základu daně (na sebe, manželku, dítě). Ty máte k dispozici jen v příslušném roce, kdežto odpis si můžete ušetřit na roky příští.

Při prodeji majetku máte povinnost příjmy z prodeje zdanit, ale můžete si dát zůstatkovou cenu do výdajů. To vám samozřejmě zdanitelný příjem zkrátí.

Pořídíte-li nový hmotný majetek (jste jeho prvními vlastníky), máte možnost až na výjimky (§ 34) uplatnit odečitatelnou položku od základu daně. Hudební nástroje mají smůlu, ale u počítače to lze. V rámci vyplnění daňového přiznání si odečtete 10 % vstupní ceny a nemá to vliv na výši odpisů. Proto někdy nemá cenu rozepisování dokladů při nákupu na částky pod 40 000 Kč. Je to už ohraná písnička: v jednom roce neplatíte žádné daně a v dalším spadnete do kategorie s vyšší daňovou sazbou.

Velmi často se dělají chyby při uplatňování leasingu do výdajů.

Při pořízení drobného majetku do 40 000 Kč dáváte do výdajů každou zaplacenou splátku včetně zálohy na leasing.

U hmotného majetku (nad 40 000 Kč) už musíte trochu počítat. Záloha i jednotlivé splátky nemají vliv na daňový základ. Spočítáte si celkové plánované výdaje na leasing, tj. poplatek za smlouvu, zálohu na leasing (např. 30 % ceny předmětu leasingu) a jednotlivé navýšené splátky. Součet pro vás bude výchozí sumou. Ta se rozčlení na počet měsíců trvání leasingové smlouvy - nejméně 36 měsíců. První část si dáte do výdajů v měsíci, kdy byla sepsána smlouva a zároveň vám byl předmět předán do užívání, poslední část v měsíci, kdy leasingová smlouva končí a předmět je vám odprodán.

 

Příklad 7

Počítač za 60 000 Kč, záloha 18 000 Kč, za celou dobu leasingu (36 měsíců) má být zaplaceno (mimo odprodeje a včetně již zaplacené zálohy) 74 000 Kč. Smlouva je sepsána a předmět předán 1. 4. 2002. Odkup se má uskutečnit 1. 4. 2005. Částka se proto bude rozdělovat na 37 měsíců.

Výpočet: 74 000 Kč/37 = 2000 Kč měsíčně do výdajů od 4/2002 do 4/2005

Rekapitulace:

RokVýpočetDo výdajů

20022000 x 918 000

20032000 x 1224 000

20042000 x 1224 000

20052000 x 4 8 000

 

Po odkupu musíte zařadit věc do evidence majetku, jinak vaše výdaje na leasing budou nedaňové. Třeba i v hodnotě 122 Kč a můžete to hned vyřadit. Jenom se majetek musí objevit v evidenci, aby byl spuštěn časový test pro zdaňování jeho odprodeje, tj. pět let po vyřazení z evidence je příjem za prodej zdanitelný.

Automobil se může stát součástí vašeho obchodního majetku nebo si můžete užívat cestovní náhrady.

Zařadíte-li auto do majetku (skupina 1), počítáte odpisy podle odpisových pravidel nastíněných v předchozích odstavcích. Do výdajů pak ještě náleží všechny opravy, pojištění, benzín apod. (předpokládám, že ho používáte jenom na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jinak je nutné odpisy odpovídajícím způsobem krátit). Píšete knihu jízd, abyste prokázali svou spotřebu pohonných hmot. Musíte se zaregistrovat k silniční dani a podávat do 31. 1. příslušné daňové přiznání. A samozřejmě ji i platit - je to pro vás při zaplacení daňový výdaj.

Druhou možností je uplatňování tzv. cestovních náhrad. V tomto případě si dáváte do výdajů částku za opotřebení auta na jeden kilometr (za rok 2002 to činí 3,40) a částku za spotřebované pohonné hmoty. Tu vypočtete podle průměrné spotřeby v technickém průkaze a cenou nakoupených pohonných hmot. Většinou podnikatelé poztrácejí doklady o nákupu benzínu či nafty, a tak zákon umožňuje použít průměrné ceny pohonných hmot vyhlášené Ministerstvem financí.

 

Tabulka 6 (Průměrné ceny pohonných hmot za rok 2002 vyhlášené MF - Pokyn D-249)

Benzin Speciál BA-9124,12 Kč

Benzin Natural BA-9524,36 Kč

Benzin Super plus (Natural) BA-9827,20 Kč

Benzin Normál (Natural) BA-9124,20 Kč

Nafta motorová21,62 Kč

Bionafta17,58 Kč

 

Samozřejmě si vedete knihu jízd, kde si sčítáte pro podnikání najeté kilometry, a platíte silniční daň (pro vaši informaci je to 2 až 3 tisíce korun).

Příklad 8

Spotřeba 7,4 litru na 100 km, benzin Natural BA-95, ujeto pro podnikání 15 000 km

Průměrná spotřeba na 1 km: 0,074

Náhrada za pohonné hmoty na 1 km: 0,074 x 24,36 = 1,80264

Celková náhrada za 1 km: 1,80264 + 3,40 = 5,20264

Cestovní náhrady za rok 2002: 78 039,60 Kč

 

Vraťme se k poplatníkovi z našich příkladů. V případě výdajů ve skutečné výši a započtení cestovních náhrad by započal s odepisováním počítače až v příštím zdaňovacím období, a dostal by se tak na základ daně 840 Kč, tj. daň 120 Kč. No uznejte, že ta trocha práce za to stojí.

Psáno pro časopis Muzikus