Téma měsíce: Znáte svá práva?

Znáte svá práva? - téma měsíce
Znáte svá práva? - téma měsíce

Každý muzikant vedle toho, že aktivně vystupuje a pilně cvičí na svůj nástroj, také studuje a porovnává parametry různých kytar, efektů, kláves, reproduktorů a zesilovačů. Tyto výrobky nejrůznějších továrních značek často kupuje, testuje, nadšeně vychvaluje, aby za pár týdnů či měsíců podal prodejní inzerát a jal se hledat náhradu u konkurenční značky. Tak to jde u některých jedinců pořád dokola, s pravidelností střídání ročních období.

Tento článek vznikl proto, aby pomohl k lepší orientaci v tom, jaká vlastně vznikají práva a povinnosti při koupi a prodeji hudebního vybavení, a jaká už ne. Ne každému je tato problematika blízká, právní jazyk je složitý a často nečitelný, proto se budu snažit doplňovat informace o co nejvíce praktických příkladů, aby celý článek byl srozumitelnější. Chápu, že čtení takového textu není žádná velká detektivka, ale vězte, že základní povědomí o vašich právech vám může ušetřit hodně peněz, energie a času.

V případě, že budete stát před konkrétním problémem, silně doporučuji neřídit se striktně informacemi obsaženými v tomto materiálu, neboť při psaní podobného textu se nelze vyhnout určitému zobecňování a zjednodušování. Zvláště jsem se vyhýbal přímým citacím paragrafů. Tudíž před tím, než uděláte příslušný právní úkon, jako například uzavřete či odstoupíte od závazné smlouvy, či dokonce podáte žalobu, doporučuji věc projednat s kvalifikovanou osobou, právníkem. I proto, že legislativa se v naší zemi mění velice často, což rozhodně bohužel nepřispívá k právní jistotě nás všech. Internet je v dnešním informačním věku skvělá věc, ale informace na něm uveřejněné, vztahující se k právní oblasti, jsou často neaktuální, zavádějící či mylné, a tak může být levná internetová rada ve finále velmi drahá.

Upozorňuji, že uvedené informace o nákupu v obchodě se týkají pouze vztahů vznikajících mezi podnikatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím). Ochrana vyplývající z občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahuje na závazkové vztahy vzniklé mezi podnikateli (laicky řečeno při "prodeji na IČO").

 

Nákup použitého zboží na inzerát

 

Smlouva

Každý čas od času potřebujeme něco koupit či prodat, při nákupu použitého zboží se dá někdy ušetřit i více než padesát procent z ceny nového, a to samozřejmě k realizaci koupě láká. Když už se tedy s prodávajícím domluvíme na koupi určité věci za určitou cenu, máme na výběr, zda smlouvu uzavřeme ústně, či sepíšeme na papír. Občanský zákoník pro kupní smlouvu u movitých věcí písemnou formu nevyžaduje, v praxi bývá velmi často používána forma ústní, ale v rámci právní jistoty a pro předcházení problémů do budoucna je lepší vše hodit na papír, alespoň u dražších věcí.

Představte si třeba situaci, kdy hrajete svůj první koncert na nově pořízeného stratocastera z roku 1966, nadýmáte se pýchou nad nádherným zvukem a vintage vzhledem nástroje, když tu se k vám přiřítí cizí rozčílená osoba s tvrzením, že kytara je jeho, že mu byla odcizena ze zkušebny před půl rokem, a bude se dožadovat toho, abyste mu nástroj okamžitě vydali, neboť má protokol od Policie ČR o oznámení krádeže a kupní smlouvu v ruce. Vy budete popravdě tvrdit, že jste nástroj poctivě koupili od člověka, na kterého ještě stěží zpětně najdete telefonní číslo, po jehož vytočení se vám bude ozývat hláška o nedostupnosti účastníka, jinými slovy - pro případný spor nebudete mít v ruce nic... Nakonec to dopadne tak, že kytara bude vrácena skutečnému majiteli a vám zbudou jen oči pro pláč. Kdybyste měli v tuhle chvíli v ruce smlouvu, kytaru sice také budete muset vrátit, ale alespoň se budete mít na kom hojit.

 

Jen na okraj uvádím, že pokud si strany kupní smlouvy sjednají pro svou kupní smlouvu režim Obchodního namísto Občanského zákoníku (což lze učinit), může vlastnické právo přejít na kupujícího i od nevlastníka věci, pokud tedy kupující věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem a že není oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho prodeje.

 

Sepsání jednoduché kupní smlouvy moc času nezabere, stačí aby byly specifikovány strany smlouvy jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm (vše ověřené občankou), předmět prodeje - opět způsobem nevyvolávajícím žádných pochyb, tedy rozhodně i s výrobním číslem věci, stručným popisem věci, jejích případných vad, a samozřejmě cena, za kterou je věc kupována. Vhodné je též ustanovení o tom, že podpis prodávajícího pod smlouvou je zároveň potvrzením o převzetí kupní ceny. Pokud budete trvat na písemné formě smlouvy, budete možná v očích druhé strany považován za pedanta, suchara či puntičkáře, ale vězte, že na uzavření závazku písemnou formou máte právo a je to hlavně ve vašem zájmu.

 

Záruka

Jak je to se zárukou na použité věci kupované v režimu Občanského zákoníku - tedy při koupi od soukromé osoby? Když použijeme k vyhledání této informace internet či se optáme známých, může se nám dostat spousta zavádějících informací. Jako například, že se jedná o dvanáct měsíců, šest měsíců, dva roky... Skutečnost je taková, že na použité zboží zakoupené na inzerát nemá kupující ze zákona žádnou záruku na vady, které se vyskytnou později po převzetí věci. Jediné, co může prodávajícímu vytýkat, jsou vady, které věc měla už při prodeji, a na které ho prodávající neupozornil.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, kterou měla věc už v okamžiku prodeje a na kterou nebyl kupující upozorněn, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny odpovídající povaze vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou (například závažná neodstranitelná vada) má kupující právo od smlouvy odstoupit. Totéž právo má kupující i tehdy, byl-li ujištěn, že věc nemá žádné vady. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně poskytly (kupující vrátí věc, prodávající peníze). Vady, které měla věc v okamžiku prodeje, je nutno vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od převzetí věci. Je velice vhodné věc před koupí dobře vyzkoušet a do smlouvy případné závady zaznamenat. Důkazní břemeno, spočívající v prokázání, že věc měla vady v okamžiku prodeje, nese kupující!

Zároveň však i při koupi použité věci si můžete ve smlouvě sjednat klasickou "záruční dobu" na vady, které se vyskytnou později, při užívání věci. Vaší dohodě se meze nekladou - záruku můžete sjednat v trvání tří dnů, či třeba tří let.

 

Jednoduché příklady pro názornost

Koupím na inzerát kytaru, při koupi nejsem upozorněn prodávajícím na nefunkčnost snímačů. Kytaru přinesu domů, nasucho si na ni brnkám, protože kombo nemám doma, ale ve zkušebně. Až za čtrnáct dní zjistím na zkoušce po zapojení nástroje do aparátu, že snímače nefungují. V tomto případě mám právo po prodávajícím požadovat slevu z kupní ceny, odpovídající závažnosti vady (nákladům na opravu, cesta za opravářem...), ale musím prokázat, že vada na kytaře byla již v okamžiku prodeje.

Koupím-li naopak kytaru na inzerát, na rozdíl od předchozího případu doma kombo mám, kytara krásně funguje, po několika dnech se porouchá. V tom případě žádné nároky proti prodávajícímu vznést nemohu, neboť vada zde v době prodeje nebyla.

Koupím kytaru deklarovanou jako Fender Jazz Bass made in USA v ceně třiceti tisíc korun. Doma při podrobné prohlídce a odšroubování krku zjistím, že se jedná o pouhou kopii této značkové baskytary, se zfalšovanými logy na hlavici, a nástroj má hodnotu maximálně osmi tisíc korun. Zde se jedná o neodstranitelnou (právní) vadu, mohu odstoupit od smlouvy, vrátit kytaru a dostat zpět své peníze. Zároveň vedle toho připadá v úvahu i podání trestního oznámení na Policii ČR pro podezření z trestného činu podvodu, za který hrozí pachateli trest.

 

Nákup použitého zboží v obchodě (bazar)

 

Teď si povíme, jak je to s našimi právy při nákupu bazarových věcí v obchodě (bazaru). Pokud jste dočetli až sem, gratuluji, nyní se nám to bude již trošičku komplikovat, tak bez obav do toho!

Podobně jako v předchozí části stati (nákup použité věci od "soukromníka") neodpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou až po převzetí zboží. Tedy není zde opět žádná zákonná záruka - odpovědnost za vady, které se vyskytnou až po převzetí věci, odpovídá se pouze za vady, které měla věc v okamžiku prodeje.

 

Shoda s kupní smlouvou

Při koupi zboží v obchodě (bazar je samozřejmě také obchod) náš právní řád pracuje s právním institutem tzv. "shody s kupní smlouvou". To znamená, že prodávající ručí za to, že prodávaná věc v okamžiku převzetí věci kupujícím má vlastnosti prodávajícím popisované, na základě reklamy očekávané, vlastnosti obvyklé nebo smlouvou požadované. V případě, že použité zboží v okamžiku prodeje není v souladu s kupní smlouvou, můžete jej reklamovat a požadovat buď přiměřenou slevu či opravu věci (dle vaší volby), a není-li ani jedno možné, můžete od smlouvy odstoupit. Na rozdíl od nákupu na inzerát, kdy je to kupující, kdo nese důkazní břemeno, tedy kdo musí prokázat, že vada na výrobku už byla v okamžiku prodeje a nevznikla později, je při nákupu v obchodě je pozice kupujícího zvýhodněna. Totiž na vadu, která se projeví do šesti měsíců po převzetí věci, se hledí jako na vadu, kterou měla věc v momentě převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak. Je to tedy nyní prodávající, kdo musí prokázat, že zboží bylo v souladu se smlouvou. Toto důkazní břemeno o opaku se otáčí po šesti měsících od převzetí věci v neprospěch kupujícího. Má se tedy za to, že jakákoli vada, která se projeví v prvních šesti měsících po koupi věci, existovala už v momentu jejího převzetí, a je na prodávajícím, aby případně prokázal opak. Pokud ho neprokáže, má smůlu a musí dostát své odpovědnosti za vady. Po uplynutí šesti měsíců je to pak zase kupující, kdo musí prokázat, že zde vada věci byla již při jejím převzetí (věci). Otáčení důkazního břemene trochu připomíná ping-pong, ale když se v tom člověk trochu naučí chodit, složité to není. U soudu je nutno tvrzené relevantní skutečnosti dokázat. Ten, kdo důkazní břemeno nese, je ve velkém riziku, že situaci nebude mít jak důkazně podložit, důkazní břemeno neunese, a spor vyhraje druhá strana.

Nesmíme ovšem zapomenout, že při prodeji použitého zboží neodpovídá prodávající za vady věci, které odpovídají míře jeho používání či opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro tyto důvody nelze uplatnit reklamaci a domáhat se odpovědnosti za vady.

 

Příklad

Koupíte-li tedy v bazaru starší zesilovač, ke kterému vám prodávající nic o vadách nesdělil, při vyzkoušení v prodejně hraje, doma taky. Na prvním koncertě konaném za tři měsíce od koupě ovšem zjistíte, že tepelná ochrana zesilovače při plném výkonu po půl hodině hry zesilovač vždy vypne. Zde se jedná o rozpor s kupní smlouvou - kupoval jste sice použitý zesilovač, ovšem nikdo vám nesdělil, že zesilovač má tento nedostatek. Vzhledem k tomu, že se vada projevila v prvních šesti měsících ode dne převzetí věci, uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že zde vada byla již v okamžiku prodeje, a vy můžete reklamovat. Důkazní břemeno v případném sporu nese prodávající a je na něm, aby prokázal, že věc tuto vadu neměla už v okamžiku prodeje

Koupím si do svého domácího studia (jako nepodnikatel!) starší předzesilovač, který bude celkově funkční, ale až po osmi měsících zjistím, že předzesilovač, který jsem napájel po celou dobu užívání z adaptéru, při napájení z baterie vůbec nefunguje. Pokud jsem přesvědčen o tom, že zařízení mi bylo s nefunkčním napájením již prodáno, mohu vady reklamovat. Vzhledem k tomu, že uběhlo šest měsíců od koupě, důkazní břemeno se otáčí, a bude tedy na mně, abych prokázal, že věc byla s vadou již prodána, což může být zatraceně těžké.

U použitých věcí práva z odpovědnosti za vady, které věc měla při prodeji, zaniknou, pokud nebyla uplatněna do dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Tato lhůta může být zkrácena po dohodě na dvanáct měsíců.

 

Příklad

Koupím baskytaru Fender Jazz Bass za třicet tisíc korun, stejně jako v jednom z minulých příkladů, a po odšroubování krku zjistím, že se jedná o plagiát. Pokud toto zjistím během prvních šesti měsíců od koupě v bazaru, bude muset prodejce prokázat, že zde tato zásadní vada nebyla při prodeji; zjistím-li tuto skutečnost až po šesti měsících, budu to já, kdo bude muset prokázat, že mi byl prodán padělek vydávaný za Fender Jazz Bass USA. Zjistím-li to až po dvou a půl letech od převzetí, mé právo z odpovědnosti za vady zaniklo, a nástroj nelze reklamovat. V úvahu připadá alternativně možnost podat na prodávajícího trestní oznámení pro trestný čin podvodu (promlčecí doba je zde tři roky) a v rámci tzv. adhezního řízení žádat po pachateli (bude-li usvědčen) náhradu škody, případně zažalovat prodávajícího klasickou občanskoprávní cestou na náhradu škody.

Prodávající je povinen upozornit na vady věci. Toto upozornění nemusí být provedeno, pokud je vada zřejmá již z povahy prodeje. Zároveň je třeba zmínit, že u věcí použitých neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání výrobku.

 

Příklad

Je-li prodáváno kombo s viditelně poškozeným koženkovým potahem, nemusí na tuto vadu prodávající upozorňovat. Taková věc je každému zřejmá na první pohled při prodeji.

Naopak pokud na kombu nefunguje integrovaný kompresor, či třeba výstup pro ladičku, musíte být prodávajícím na takovouto věc upozorněni - vada není zřejmá při prodeji. Pokud jste tuto informaci nedostali, reklamujte rozpor s kupní smlouvou a žádejte opravu či slevu.

Bazar nabízí ke koupi bicí bez natažených blán, kytaru bez strun, klávesy bez adaptéru atp. Jedná se o chybějící příslušenství věcí - je-li zřejmé při prodeji, že věc se prodává bez tohoto příslušenství, nejedná se o vadu, kterou by bylo možno reklamovat.

Ze zákona o ochraně spotřebitele vyplývá povinnost prodávat použité zboží odděleně od zboží nového a spotřebitel musí být na skutečnost, že se jedná o použité zboží, zřetelně upozorněn.

Poslední poznámka se bude týkat subjektu, se kterým bude kupující při nákupu v bazaru své nároky řešit. Je dobré se informovat od prodejce, kdo je majitelem nástroje. Zdali je jím bazar, který nástroj vykoupil od původního vlastníka, či zda bazar funguje jako zprostředkovatel při komisním prodeji - v ten moment kupujeme nástroj od subjektu, který jej dal do bazaru k prodeji. Bazar zde pak figuruje pouze jako zprostředkovatel, zástupce prodávajícího a veškeré nároky musíte uplatňovat u skutečného vlastníka věci. V tomto případě na základě zákonných ustanovení o zprostředkovatelské smlouvě musí být bazarista vybaven písemnou plnou mocí od prodávajícího, která ho opravňuje k uzavření kupní smlouvy za majitele věci, který dal věc do bazaru. Pokud se takovou plnou mocí v případě sporu nebude schopen bazarista prokázat, bude se bez ohledu na jeho tvrzení, že je pouhým zprostředkovatelem, jednat o jeho odpovědnost za vady prodané použité věci.

Znáte svá práva? - téma měsíce
Znáte svá práva? - téma měsíce

Nákup nového zboží v obchodě

 

Shoda s kupní smlouvou

Při prodeji nového zboží v obchodě platí to, co bylo řečeno výše o takzvaným rozporu s kupní smlouvou - jednoduše řečeno důkazní břemeno prokázání existence vady v okamžiku prodeje v prvních šesti měsících od převzetí věci nese prodávající, následně kupující. Rozdíl je pouze v tom, že v případě koupě nové věci máte při uplatnění rozporu s kupní smlouvou právo volby mezi výměnou a opravou věci, a není-li vaše zvolená možnost splnitelná, můžete si opět vybrat mezi přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy. Může se tak skutečně stát, že při první odstranitelné vadě nakonec, jako kupující, dosáhnete vrácení peněz. Tato zákonná úprava má prodejce motivovat k tomu, aby prodávali skutečně kvalitní zboží, a vy byste si měli být vědomi toho, že při koupi nové věci platíte vyšší cenu právě proto, že s takovým prodejem jsou spojena poměrně komfortní práva pro případ, pokud se na věci projeví vada. Je tedy už jen na vás, zdali tato svoje práva znáte a zda je dokážete uplatnit.

 

Záruka

Pochopitelně vedle vad, které měla věc v okamžiku prodeje, vyplývá pro spotřebitele z občanského zákoníku právo na to, aby nové zakoupené zboží mělo po určitou dobu vlastnosti, které mít má. Jedná se o takzvanou záruční dobu, jejíž délka je zákonem stanovena na 24 měsíců od převzetí věci. Pokud nebyla práva z odpovědnosti za vady uplatněna během této dvouroční lhůty, práva z odpovědnosti za vady zanikají a nelze se jich dovolat. Nad to mohou jednotliví prodejci samozřejmě poskytnout i delší nadstandardní záruční lhůtu v libovolné délce, která bude vyznačena v záručním listě s uvedením podmínek a rozsahu takovéto záruky. Nicméně obsah takto nadstandardní záruky již může být ve srovnání se zákonnou zárukou omezen. Ať už na určité části výrobku či na určité druhy, typy závad.

V případě, že věc má vady, je rozhodné, zdali se jedná o vady odstranitelné (opravitelné), či neodstranitelné (neopravitelné). V případě vad odstranitelných má kupující nárok na bezplatnou opravu, a pokud to není neúměrné vzhledem k povaze vady, může kupující požadovat výměnu věci za jinou. V případě, že věc vykazuje vadu, kterou odstranit nelze a která brání řádnému užívání a nebo při větším výskytu vad odstranitelných, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (rozhodnutí, jakou volbu provede, je na něm).

 

Příklady

Prodejce nabízí klávesy s rozšířenou zárukou na mechanické vady klaviatury v délce čtyři roky. Z toho vyplývá, že v prvních dvou letech užívání kláves má spotřebitel zákonnou záruku na všechny vady výrobku, ať už mechanické, či vady vnitřní elektroniky. Po uplynutí zákonné záruky bude mít nárok na odstranění pouze mechanických vad klaviatury, nikoli již na odstranění ostatních vad kláves.

Chrastící potenciometr na nástroji či efektu je vadou odstranitelnou a bylo by neúměrné požadovat po prodávajícím výměnu celého nástroje. V tomto případě má zákazník nárok na bezplatnou opravu (výměnu) potenciometru.

 

Po několika měsících při běžném užívání na nástroji s průchozím krkem dojde k jevu známému jako "vrtule", způsobenému použitím nekvalitního materiálu na výrobu krku, v důsledku čehož nástroj neladí a nelze vhodně seřídit dohmat. V tomto případě se jedná o vadu neodstranitelnou a kupující má právo odstoupit od smlouvy a vrácení peněz.

 

Záruka nekryje běžné opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Takovéto vady nelze reklamovat. Může jít třeba o "ojeté" pražce na kytaře, ohrané struny, oděrky na pouzdře, opotřebení bubenických paliček...

 

Pokud věc koupím v kamenném obchodě, z jakéhokoliv důvodu mi nevyhovuje, a chtěl bych ji vrátit, je nutno upozornit, že na takové vrácení nemám jako kupující žádný právní nárok, byť by bylo zboží zcela nepoužité, třeba i nevybalené. Typicky půjde o nevhodné dary a podobně. Samozřejmě, že dohodě s prodejcem se žádné meze nekladou, řada prodejců si v současnosti již váží spokojenosti svých zákazníků, tudíž pokud s tím bude prodejce souhlasit, je možno domluvit se na výměně zboží za jiné, či na vrácení peněz.

 

Jiná by byla situace, pokud by prodejce nasliboval kupujícímu takové vlastnosti výrobku, které výrobek jednoznačně nemá. Pak by se jednalo o takzvaný rozpor s kupní smlouvou, viz výše, případně i o neplatný právní úkon, učiněný v omylu. Pokud prodávající svými zavádějícími a mylnými informacemi uvede kupujícího úmyslně v omyl - například že určitý výrobek je vhodný k určitému použití, třeba že je kompatibilní s jiným zařízením, a realita bude jiná, může být kupní smlouva neplatná.

 

Mezi další povinnosti, které prodejce má, patří poskytnutí záručního listu, je-li o to požádán. Rád bych tady vyvrátil rozšířený omyl, že záruka přechází na dalšího kupujícího. Často se setkáme s inzeráty na použité zboží, ve kterých stojí "ještě X měsíců v záruce". Zdůrazňuji, že práva z odpovědnosti za vady nepřecházejí na dalšího majitele věci. Právní vztah vzniká mezi obchodníkem a originálním kupujícím. V praxi, kdy prodejci vystavují anonymní účtenky, asi nebudou mít jak prokázat, že nejste prvním kupujícím věci, ovšem pokud budete mít fakturu na konkrétní jméno, nastane při reklamaci problém. I ten se však dá řešit například tím, že vám první kupující vystaví plnou moc k řešení reklamace, nebo svou pohledávku postoupí. Na to je ale nutné pamatovat při koupi věci, která je v "záruce", a nechat si takovou plnou moc vystavit, jelikož může být dosti problematické po roce od koupě někde uhánět původního majitele.

Dále máte jako kupující právo, aby vám prodávající výrobek na vaši žádost pře

dvedl. Samozřejmě jen tehdy, umožňuje-li to povaha výrobku. To půjde při koupi efektu, wireless systému či sampleru, ne už při nákupu rozsáhlého P. A. systému v maličké prodejně.

Znáte svá práva? - téma měsíce
Znáte svá práva? - téma měsíce

Nákup nového zboží v obchodě přes internet (distanční smlouvy)

 

"E-business" a nákupy různých výrobků a služeb přes internet zažívají v posledních letech obrovský boom. Takový způsob uzavírání kontraktů je pohodlný a velmi často i cenově výhodnější než návštěva klasických kamenných obchodů. Vyplývá z toho samozřejmě ale i určitá míra rizika. Výrobek si nemůžete vyzkoušet, osahat, jedná se tak trochu o koupi naslepo. Z tohoto důvodu přijala Evropská unie směrnici, která byla posléze implementována i do našeho právního řádu.

 

Z této právní úpravy vyplývá právo spotřebitele (ne podnikatele) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančně neboli na dálku (pomocí internetu, faxu, telefonu...) bez jakékoliv sankce (například různé storno poplatky, smluvní pokuty apod.), a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí plnění. Hned zkraje upozorňuji na fakt, že k odstoupení od smlouvy musí skutečně dojít v této lhůtě. Nestačí tedy, aby odstoupení od smlouvy bylo odesláno čtrnáctý den. Není však možné odstoupit od koupě audio, video nahrávek, softwaru, zakázkově vyrobeného zboží, zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení apod. Je potřeba nezaměňovat právo odstoupit od smlouvy s právem reklamace vad. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou si povinny vrátit, co si navzájem plnily. Při reklamaci vad vzniká za určitých podmínek také právo na odstoupení od smlouvy, ale ne vždy. Při reklamacích půjde většinou o nárok na odstranění vady.

 

Prodejce má povinnost o právu na odstoupení od smlouvy zákazníka informovat. Pokud tak neučiní, prodlužuje se lhůta pro odstoupení od smlouvy na tři měsíce.

 

Prodejci často vyžadují ve svých obchodních podmínkách, aby vrácené zboží bylo nepoužité nebo nerozbalené. Takovýto požadavek nemá žádnou oporu v zákoně, a tudíž na takovéto požadavky nemusíte nijak reflektovat. Samozřejmě pokud vrátíte výrobek poškozený či nadměrně opotřebený, znečištěný, či bez dodaného příslušenství (třeba kabely, návod k obsluze), může po vás prodejce požadovat úhradu vzniklých nákladů z titulu náhrady škody. Takovýto nárok pak započte proti zaplacené kupní ceně a bude vám vrácena nižší částka. Prodejce má pak vůči vám ještě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením zboží.

 

Při objednání zboží zakoupeného přes internet je nasnadě řešit také otázku doručení - převzetí zboží. Pro předejití problémům je velmi vhodné zboží alespoň zběžně prohlédnout již při převzetí od kurýra či pošťáka, a v případě jakýchkoli pochybností o poškození zboží toto zboží nepřevzít.

Obecně platí, že je jistější nakupovat od obchodníků, kteří mají za sebou již nějakou historii, dobré reference od uživatelů a spíše platit zboží až při převzetí, nikoli dopředu.

 

Vyrobení nástroje (zesilovače) na zakázku

 

Vlastnit exkluzivně vyrobený zakázkový nástroj, vyrobený dle vlastních specifických požadavků, umožňuje celá řada drobných živnostníků. Tyto nástroje mají většinou výrazně individuální charakter, podtrhující jedinečnost jejich majitele. S výrobcem si lze dohodnout a vyprojektovat svůj nový nástroj do nejmenších detailů, volbou dřeva počínaje, přes tvar, užité komponenty až po povrchovou úpravu. Různí výrobci mají různé renomé, obecně se dá říci, že úroveň zakázkové výroby nástrojů má v České republice tradici i dobrou kvalitu. Jak je to ovšem se zárukou na takový výrobek? Právně se jedná o takzvané zhotovení věci na zakázku, což je podtyp smlouvy o dílo. Záruční doba u takto vyrobených věcí je ze zákona šest měsíců. Samozřejmě solidní výrobci, kteří své práci věří, poskytují nad rámec zákona záruční dobu mnohem delší. Záruční doba začíná běžet od dne převzetí věci a vztahuje se jak na vady, které má věc v okamžiku předání, tak i na vady, které vzniknou později. Kromě vad mohou samozřejmě nastat při uzavření smlouvy o výrobě nástroje na zakázku další komplikace a nepříjemnosti, na které se pokusím upozornit. Předně doporučuji zakázku co nejpodrobněji specifikovat, opět nejlépe písemně, abychom předešli pozdějším nejasnostem, nedorozuměním a sporům.

 

Poté, co si objednáte zakázku, je zhotovitel povinen vám vydat písemné potvrzení o převzetí objednávky. Nutnou součástí dohody je i cena celého díla. Pokud nelze stanovit cenu pevnou finální částkou, musí se určit alespoň odhadem. Toto připadá v úvahu, pokud si třeba objednáte výrobu z nějakého exotického dřeva, které zhotovitel nemá na skladě, a musí ho nejprve koupit. Cena, která byla určena odhadem, nesmí být podstatně překročena. Za podstatné překročení se obvykle považuje překročení vyšší než 10-20 %. Bude-li cena díla výrazně překročena, musí vás zhotovitel neprodleně písemně na tento fakt upozornit. Pokud tak neučiní, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Vedle toho ještě platí, že v okamžiku oznámení nové ceny můžete od smlouvy odstoupit.

 

Dalším častým problémem je prodlení zhotovitele. Stává se, že objednaný nástroj měl být již několik měsíců zhotoven a objednatel bombarduje zhotovitele telefonáty s dotazy, kdy už konečně bude dílo hotovo, a dostává se mu jen neurčitých výmluv. Na tuto situaci zákon také pamatuje, a vězte, že pokud zakázka nebyla vyrobena včas, je na vás, abyste poskytli zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu ke zhotovení, a po jejím marném uplynutí můžete od smlouvy odstoupit. Rovněž není od věci si ve smlouvě ujednat pro případ prodlení zhotovitele smluvní pokutu, což ho může motivovat k tomu, aby dílo dodal včas.

 

Pokud výrobce použije ke splnění svého závazku další osoby, zaměstnance či dodavatele, samozřejmě za jejich práci odpovídá a nemůže se na jejich selhání vymlouvat. Toto platí obecně samozřejmě i u smlouvy kupní.

 

Příklad

Na zakázku vyrobeném rytmickém bubínku praská a odlupuje se lak. Výrobce odmítá svou odpovědnost s odkazem na jiného podnikatele, který pro něho dělá povrchovou úpravu včetně lakování, a u kterého by měl objednatel uplatňovat reklamaci. Na takovéto jednání nemusíte reflektovat, požadujte nápravu po výrobci, se kterým jste smlouvu uzavřeli.

A na co máte nárok v případě, že se na vašem novém nástroji postaveném na zakázku něco v záruční době porouchá? Pokud se bude jednat o vadu odstranitelnou, máte právo na bezplatné odstranění vady. Pokud vada bude neodstranitelná, bránící řádnému užívání věci, máte právo na zrušení smlouvy a vrácení peněz v plné výši ceny. Totéž právo máte při opětovném výskytu vady po opravě či při větším počtu "drobných" vad. Pokud vada nebrání řádnému užívání věci, ale odstranit nepůjde, máte právo na přiměřenou slevu.

 

Oprava, úprava věci

 

Hudební nástroje a aparatury jako všechny ostatní lidské výrobky čas od času vyžadují servisní zásah. Ať už se jedná o opravu například prasklého korpusu bubnu, chrastícího potenciometru, odpáleného reproduktoru, či úpravu v případě customizace nástroje v podobě zúžení krku na kytaře, opražcování doposud bezpražcové baskytary, převinutí či výměnu snímačů za jiné, nebo třeba nahrání nového firmwaru do nějaké mašinky. Záruka na opravu věci je ze zákona tříměsíční, vztahuje se jak na vady, které má provedená oprava či úprava při převzetí, tak i na vady, které se vyskytnou později ve zmíněné lhůtě. U opravy či úpravy věci platí, co bylo řečeno výše ohledně ceny díla (nesmí být překročena bez upozornění), i to, co bylo řečeno ohledně prodlení při zhotovení díla (možnost odstoupit po uplynutí náhradní lhůty).

 

A jaké jsou naše nároky v okamžiku, kdy se "servismanovi" jeho práce moc nevyvede a oprava či úprava je vadná? Opět máme právo na bezplatné odstranění vady. Pokud vadu nelze odstranit, nedojde k odstranění vady v dohodnuté lhůtě anebo se vada vyskytne znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy, nebo snížení ceny (dle vlastní volby). Trochu právně nejasná je otázka, jak dlouhá bude záruka na určitý komponent, který byl v rámci opravy či úpravy na věci vyměněn. Kloním se k názoru, který vychází z aplikace příslušné evropské směrnice, že by v takovém případě měla být tříměsíční záruka na vykonanou práci a klasická dvouletá záruka na nové komponenty. Pro jistotu doporučuji nechat si údaj o délce záruky zanést do účtenky, servisního listu, nebo jiného dokladu, který nám zhotovitel vystaví při předání opravené věci. Alternativně lze zvolit řešení separované koupě nových dílů (záruka 24 měsíců) a ty si pak na základě smlouvy o dílo nechat vpravit do opravované, upravované věci (tři měsíce záruka na práci).

 

Příklad

Muzikant si nechá u kytaráře vyměnit originální snímače za nové. Tříměsíční záruční lhůta se bude vztahovat na samotnou montáž snímačů, jejich řádné připojení, dvouletá záruka pak bude na snímače jako takové.

 

Reklamace, jejich vyřizování, odpovědnost za škodu, záruční a pozáruční servis

 

Snaha o co nejnižší cenu na vstupech, rozsáhlé série výrobků, nedostatečná kontrola, přesunování výroby do zemí s levnou pracovní silou jsou faktory, jejichž důsledkem je častější poruchovost spotřebního zboží, mezi které patří i hudební nástroje. Každý z nás se jistě setkal s nepříjemným okamžikem, kdy nová věc vypoví službu, často v situacích, kdy se to nejméně hodí. Při řešení reklamací se obchodníci často ošívají a konflikty mezi spotřebitelem a podnikatelem jsou nejčastější příčinou vzájemných sporů a negativních emocí. Obchodníci občas paragrafy překrucují, vykládají v neprospěch zákazníků a hřeší na pochopitelnou neznalost lidí, kteří se s touto problematikou na rozdíl od nich téměř nezabývají. Proto je praktické vybavit se alespoň minimem znalostí týkajících se legislativní úpravy této problematiky. Spousta problémů se dá často vyargumentovat a domluvit na prodejně, aniž by muselo dojít na soudní spor či mávnutí rukou nad finanční ztrátou způsobenou vadou výrobku.

 

Místo reklamace

Podnikatel je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně, případně i ve svém sídle. V případě, kdy je k opravě určen jiný podnikatel než samotný prodejce (nejčastěji záruční servis), uplatní reklamaci kupující v tomto servisu, není tím ale vyloučeno, aby reklamaci uplatnil u prodávajícího, pravděpodobně tím ale prodlouží dobu vyřizování reklamace... Pokud tedy v záručním listě není uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy, nenechte se odbýt a dožadujte se vyřízení reklamace v provozovně podnikatele. Je častou praxí, že se obchodník snaží přenést z časových a finančních důvodů svou povinnost reklamaci řešit na zákazníka a nutí ho, aby on sám na své náklady dovezl výrobek do vzdáleného servisu.

 

Doba reklamace, povinnosti prodejců

Je dobré vědět, že podle zákona je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Pokud je reklamace zamítnuta, je prodejce povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. V případě, že reklamace nebude vyřízena okamžitě, má prodávající opět povinnost vydat o přijetí věci do reklamačního řízení písemné potvrzení o datu a požadovaném způsobu řešení reklamace. Nejdůležitější na celé věci je fakt, že k vyřízení reklamace včetně odstranění vady má podnikatel třicet dnů ode dne následujícího po dni jejího uplatnění. Za vyřízení reklamace lze považovat až výměnu věci nebo vrácení peněz při odstoupení od smlouvy. Pokud v uvedené lhůtě toto nestihne, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Mezi časté prohřešky podnikatelů, kterými de facto brání uplatnění reklamací, je třeba i účtování poplatků za neoprávněné reklamace, požadavek na originální obal výrobku apod. Takováto omezení práva z odpovědnosti za vady podobnými požadavky jsou neplatná a spotřebitel na ně nemusí reflektovat.

 

Neuznaná reklamace a jiné problémové situace

V případě, že reklamace není uznána, ale kupující je přesto přesvědčen o své pravdě a nechce se jen tak vzdát, nezbude mu ve finále nic jiného, než se obrátit se svými nároky na příslušný soud. Ještě před tím je vhodné pokusit se s prodejcem nějakým způsobem smírně domluvit. Je vhodné nechat si vypracovat znalecký posudek od příslušného znalce, jejichž seznam a specializace je k nalezení na www.justice.cz, a s takovýmto znaleckým posudkem, který vyzní v prospěch kupujícího, vstoupit s prodejcem v jednání. Rozhodně takto podložené tvrzení má mnohem vyšší relevanci a šanci na úspěch než pouhé argumentování podložené vlastní laickou zkušeností a znalostmi. Při problémech s vyřizováním reklamací, nekalém jednání a jiných problémech se lze také obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci na www.coi.cz, která dozoruje dodržování zákona na ochranu spotřebitele, případně na Živnostenský úřad dle místa bydliště či sídla podnikatele. Dlužno podotknout, že tyto instituce ovšem nevstupují přímo do vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem, nepomohou přímo vyřešit váš konkrétní problém, ale tím, že disponují širokou sankční pravomocí a mohou udělovat pokuty v nejzávažnějších případech až v milionech, je jejich nepřímý vliv a hrozba postihu značná.

 

Záruční a pozáruční servis

Každý prodejce musí zabezpečit pro jím prodávané výrobky záruční servis. Po uplynutí záruční doby ovšem nemá žádnou právní povinnost dodávat pro prodaný výrobek náhradní díly či poskytovat pro ně pozáruční servis.

 

Náklady na uplatnění reklamace

Vedle nároků na opravu, výměnu věci či odstoupení od smlouvy má kupující právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním tohoto práva. Bude se jednat zejména o náklady na dopravu, telefon či třeba vypracování znaleckého posudku v případě, že podnikatel reklamaci nechce uznat jako oprávněnou.

 

Náhrada škody

Z titulu náhrady škody pak mohou vzejít další uplatnitelné nároky. Například náklady za zapůjčení náhradního nástroje na turné či ušlý zisk umělce v případě poruchy hudebního nástroje a mnoho jiných... Samostatnou kapitolou je pak škoda, která vznikne v souvislosti s vadou výrobku - například pokud vám vinou zkratu na zesilovači vyhoří zkušebna či dojde nedejbože k úrazu elektrickým proudem apod. Tyto případy jsou již právně složitější, vyžadují kooperaci s příslušným soudním znalcem a uplatňování podobných nároků je vhodné konzultovat s advokátem.

 

Závěrem

Celá problematika, která byla výše nastíněna, je v reálu mnohem rozsáhlejší a složitější. Dle mého soukromého názoru často zbytečně, díky nepřehledné právní úpravě. Skutečné problémy jsou také často nejednoznačné a důkazně složité, opět zdůrazňuji, že je rozhodně vhodné problémy řešit a konzultovat s odborníkem. V základní orientaci může radou pomoci třeba občanské sdružení Sdružení obrany spotřebitelů ČR, kde funguje ve všední dny poradenská linka na čísle 900 08 08 08, zpoplatněná částkou 8 Kč/minutu, či bezplatná online e-mailová poradna, kterou najdete na adrese www.spotrebitele.info.

Znáte svá práva? - téma měsíce
Znáte svá práva? - téma měsíce

Názory:

 

Peter Síleš, ředitel, Muziker.cz

 

Umožňujete výměnu nevyhovujícího zboží nebo vrácení peněz? (Není myšleno odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet, ale případ běžné koupě zboží na prodejně.) Pokud ano, do jaké doby od prodeje?

Samozřejmě, výměnu umožňujeme. Občas se stane, že zákazníkovi koupený nástroj nesedne, nebo nesplní jeho očekávání. Jsou to spíše výjimky, protože každý zákazník má možnost si na nástroj před zakoupením v kamenné prodejně zahrát a otestovat ho v kombinaci s prakticky jakýmkoliv zařízením přímo na prodejně. Každý případ řešime individuálně, v zásadě není problém uznat zákazníkovy argumenty i měsíc od data prodeje. Vždyť jsme taky muzikanti...

 

Myslíte si, že je čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet spravedlivá, je množství vrácených výrobků zanedbatelné, nebo tohoto práva lidé nezneužívají?

Čtrnáct dní je v pořádku, dokonce nabízíme na vyzkoušení minimálně třicet dní a opět platí už dříve vzpomínaný individuální přístup. Množství vrácených výrobků je opravdu zanedbatelné a s očividným zneužitím jsme se zatím nesetkali.

 

Proč jsou podle vašeho názoru pro koncového uživatele hudební nástroje a aparatury téměř všech výrobců v USA o 20-40 % levnější?

Při cenách uváděných na amerických stránkách je třeba brát do úvahy několik faktorů:

Ceny v USA se uvádějí na internetu i v obchodech bez DPH (!) a i samotná DPH je jen asi 7 %, záleží na konkrétním státu. Skoro každý výrobce je přímo i distribuční společností. Neporovnatelná kupní síla tři set miliónů potenciálních zákazníků, větší objednávky, nižší ceny pohonných hmot, tím pádem nákupní ceny u dodavatelů a náklady na dopravu jsou mnohem nižší. Je tak možné výrazně ušetřit už při nákupu, a to se logicky promítne do prodejní ceny. Recyklační poplatek se neplatí a v USA jsou všeobecně nižší přímé i nepřímé daně. Nezanedbatelné jsou i náklady na překlady manuálů. V USA všichni rozumí angličtině.

 

Jste schopni nabídnout zákazníkovi i pozáruční servis na prodávané výrobky?

Na všechny produkty poskytujeme záruční i pozáruční servis. Zákazníci se sami mohou rozhodnout, jestli nechají reklamovaný produkt u nás, nebo ho odnesou přímo do daného servisu, řešení je pak o něco rychlejší.

 

Zažili jste nějaký kuriózní pokus zákazníka o neoprávněnou reklamaci?

Nedávno jsme řešili reklamaci akustické kytary s údajně samovolně (dle informace od zákazníka) extrémně propadlou přední deskou. Po vyndání z pouzdra se nám naskytl pohled na úplně zdemolovaný nástroj, z čehož bylo patrné, že škoda na nástroji nemohla v žádném případě vzniknout samovolně, nicméně zákazník trval na svém a stále tvrdil, že se tak stalo. Téměř současně po obdržení dobrozdání ze servisu, kam jsme kytaru posílali na posouzení, a kde se servisák vyjádřil v neprospěch zákazníka, přišel ten zákazník s omluvou a přiznáním, že nástroj "rozsedl" jeho devítiletý potomek a zatajil mu to.

 

Ondřej Voršilka, kytarista Cocotte Minute

 

Kupoval jsi někdy muzikantské "nádobíčko" v zahraničí, jaké s tím máš zkušenosti?

Zatím ne, slýchával jsem od kámošů na konzervatoři věty typu: "Jeď do Německa, tam je to fakt levný", ale buď na to nebyl čas, nebo zvítězila lenost. Navíc jsem v tomhle směru konzervativní a radši kupuju věci u nás. Klidně za to dám víc, má-li to tu hodnotu.

 

Kupuješ hudební vybavení přes internet, nebo dáváš přednost kamennému obchodu?

Jak co. Na netu kupuju hodně věcí, samozřejmě i komponenty k mojí práci. Například objednávám struny ve velkém nákladu, ale jen proto, že je znám a vím, že hrajou všechny stejně. Nástroj bych si takhle nekoupil.

 

Máš nějakou negativní zkušenost při koupi z druhé ruky?

Víš, jak to je, vždy se najde nějaký ten defektík, kterýho si zprvu nevšimneš, ale to už je riziko podnikání.

 

Sepisuješ písemnou smlouvu při nákupech věcí z druhé ruky, nebo řešíš pouze ústně?

To jsem dělal snad jen při prodeji auta. Co se týče hudebního vybavení, nikdy jsem neprodával ani nekupoval nic, čehož hodnota by přesahovala padesát tisíc korun, navíc většinou kámošům či od nich, tak mi to nepřišlo žádoucí.

 

Martin Otruba, skladatel, aranžér a klávesista Martina Balogová band, Funk Allstars, Cargo, Dr. Malibu

 

Kupoval jsi někdy muzikantské nádobíčko v zahraničí, jaké s tím máš zkušenosti?

Kupoval, jednou. Bylo to virtuální křídlo Synthogy Ivory. Kupoval jsem to u Thomanna, ani ne tak z důvodu nižší ceny, ale proto, páč u nás jsem nesehnal nikoho, kdo to prodává. Tuším, že mi to přišlo asi za deset dnů. Protože jsem neměl zrovínka pohromadě tolik eur, tak jsem to platil převodem z korunovýho účtu z banky. No a jak je většinou u našich bank zvykem, byl tam docela velkej poplatek. No alespoň jsem to sehnal a mám z toho radost - a to je asi hlavní! Jinak ze strany Thomanna - "na pohodu".

 

Kupuješ hudební vybavení přes internet, nebo dáváš přednost kamennému obchodu?

Jak co. Když potřebuju novej disk do počítače nebo něco podobnýho, tak si to objednám přes internet a zajdu si pro to osobně - mám to kousek. Jinak co se týká nástrojů - když ten nástroj znám a mám ho vyzkoušenej, využiju klidně internet. Tak jsem si koupil Yamahu P-120. Většinou to maj levnější, a to je pro mě taky dost důležitý, nejsem totiž vůbec za vodou. Ale v krámě jsem si na ni koupil futrál. Když si koupíš něco v normálním krámě a odnášíš si to, tak z toho máš takovej příjemnej pocit. A když ti přivezou nástroj objednanej po internetu, tak z toho máš taky velkou radost...

 

Máš nějakou negativní zkušenost při koupi z druhé ruky?

Zatím ne. Kupoval jsem toho celkem dost a všechno vždy bylo v pořádku. Akorát vlastně jednou jsem si koupil starej Apple powerbook za deset tisíc korun. Druhej den jsem zjistil, že měl skrytou vadu na základní desce. S tím chlapíkem, co mi to prodal, to bylo na dlouho. Zachránil mě kamarád, kterej je strašně šikovnej a ve svý malý dílničce to opravil.

 

Sepisuješ písemnou smlouvu při nákupech věcí z druhé ruky, nebo řešíš pouze ústně?

To je právě ten můj problém. Někdy jo a někdy ne. Ale určitě je lepší smlouvu mít. Navíc si to pak můžeme dát do daní. Třeba loni jsem si koupil Motif ES7 od kolegy ze Slovenska a smlouvu nemám... Ale hlavní je, že si můžem hrát!

 

Petr Samek, jednatel a společník firmy Alexim

 

Umožňujete výměnu nevyhovujícího zboží nebo vrácení peněz? (Není myšleno odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet, ale případ běžné koupě zboží na prodejně) Pokud ano, do jaké doby od prodeje?

Výměnu či vrácení nevyhovujícího zboží umožňujeme, a to do čtrnácti dnů. Ovšem za předpokladu, že zboží není poškozené a nejeví známky opotřebení. Vyžaduje to však individuální přístup.

 

Proč jsou podle vašeho názoru pro koncového uživatele hudební nástroje a aparatury téměř všech výrobců v USA o 20-40 % levnější?

Důvodů je hned několik: a) prodejny vesměs nakupují rovnou od výrobců, a nemusí proto platit velkoobchodu, b) často jsou vázány smluvním odběrem, a mají tím lepší ceny, c) prodejní řetězce nakupují od výrobce ve velkém za lepší ceny, d) v dovozu do Evropy se promítají dále náklady na dopravu, celní poplatky a také daň z prodeje je odlišná.

 

Jste schopni nabídnout zákazníkovi i pozáruční servis na prodávané výrobky?

Pozáruční servis je u nás naprosto samozřejmá věc.

 

Zažili jste nějaký kuriózní pokus zákazníka o neoprávněnou reklamaci?

Reklamací máme velmi málo. Ale úsměvných situací se vyskytne v obchodě poměrně dost. Máme dobrý zážitek, kdy zákazník přinesl starou elektrickou kytaru české výroby na opravu a seřízení, že na ni chce konečně hrát. Struny byly jeden rez a prsty na nich drhly, hrozilo nebezpečí otravy krve. Upozornili jsme taktně zákazníka, že je potřeba si koupit na seřízení nové struny. Odzbrojil nás otázkou, zda je to nutné, že je má na kytaře od roku 1962, kdy kytaru koupil.

 

Mgr. Martin Reisinger, právník Sdružení obrany spotřebitelů

 

Co je největším problémem při uplatňování reklamací?

Jistě je zde problém v neznalosti spotřebitelů o jejich právech. Jsou tak odkázáni na často účelová a protiprávní tvrzení prodejců, kteří jsou na tom leckdy se znalostmi zákonných práv jejich zákazníků ještě možná hůře než sám zákazník. Dochází tak často k situacím, kdy kupující raději rezignuje na svoje práva, z čehož prodejci pochopitelně těží. Už například sama informace o tom, že pokud moje reklamace bude neoprávněná, budu muset zaplatit náklady za úkony servisu, je demotivující a reklamaci si mohu rozmyslet, ale za svoje peníze budu mít doma vadný výrobek, který se budu snažit někomu "výhodně" prodat. Už poměrně málokdo ví, že takový poplatek je absolutně nelegální a že ho po mně nikdo nemůže požadovat, případně, že si na takový přístup mohu stěžovat u ČOI, což lze samozřejmě využít při jednání s prodejcem. Stejně tak lze jako příklad uvést různé nálepky, přelepky, ochranné pásky, které, pokud jsou odstraněny, jsou důvodem zániku záruky. Opět se jedná o absolutní nesmysl a používání takových nálepek, se kterými je spojována případná ztráta záruky, je ilegální.

Jsem toho názoru, že povědomí o svých právech by mělo patřit k základní gramotnosti každého z nás, bohužel někdy se zdá, že u nás nepanuje ani tak právní nevědomí, jako spíše právní bezvědomí. Má to zřejmě svoje historickopolitické konsekvence, ale to není důvodem proto, abychom sebou nechali vláčet jako s rudým praporem při oslavách 1. máje. Naše občanská společnost se může rozvíjet pouze tehdy, pokud každý začne s tímto rozvojem především sám u sebe.

 

Jaká jsou nejpodstatnější rizika při koupi hudebních nástrojů v zahraničí? Často jsou tam levnější než v ČR...

Dostupnost zahraničního prodejce v případě závady může představovat problém. Dále zde může být jazyková bariéra. Rozhodně doporučuji získat o zahraničním prodejci reference. Práva spotřebitelů by měla být v rámci EU v zásadě stejná, proto by na nich měl spotřebitel trvat. Pro případ vzniklého problému s přeshraničním prodejem se může spotřebitel obrátit na Evropské spotřebitelské centrum při Ministerstvu průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Má cenu se v případě problému či sporu obracet také na státní instituce jako ČOI či živnostenské úřady, nebo doporučujete věc řešit raději vlastní cestou?

Předně je nutné uvést, že tyto dozorové orgány nemohou vyřešit váš privátní problém. Jedná se o veřejnoprávní orgány, které postihují porušení veřejnoprávních předpisů. Příklad - ČOI uloží pokutu za to, že prodejce nedodržel lhůtu k vyřízení reklamace do třiceti dnů od jejího uplatnění. Nemůže ale již nakázat prodejci, aby vám vrátil peníze. Proto je dobré dozorové orgány používat jako jakousi hrozbu pro toho, kam se obrátím, pokud prodejce nevyhoví mým zákonným požadavkům. Může to pro něj být impulsem k poněkud konstruktivnějšímu přístupu ke svému zákazníkovi. Zákon o ochraně spotřebitele umožňuje ČOI udělit pokutu až do výše padesát milionů, což není zrovna málo.

Psáno pro časopis Muzikus