SAI: Odpověď na dotaz čtenáře

Odpověď na dotaz čtenáře

Můj vyučující tvrdí, že půjčení CD nebo třeba DVD v nějaké půjčovně či od přítele a následné zhotovení rozmnoženiny tohoto díla je v rozporu se zákonem. Já oproti tomu tvrdím, že (podle § 30 autorského zákona) pokud kopii zhotovím jednu a výlučně pro svoji osobní potřebu, spadá tato problematika do režimu volného užití a nelze tedy hovořit o rozporu se zákonem.

Podle § 30 zákona č. 121/2000 Sb. se za užití díla nepovažuje užití pro osobní potřebu (s určitými výjimkami). Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

Tím, že zákonodárce v citovaném ustanovení užívá výraz "rozmnoženina" a nikoliv rozmnoženiny, může jít i v případě rozmnožování pro osobní potřebu pouze o jednu - osobně zhotovenou - rozmnoženinu. Rozmnoženinu pro osobní potřebu si tak muže pořídit pouze osoba, pro jejíž osobní potřebu je rozmnoženina určena (výjimku tvoří pouze tiskové rozmnoženiny podle § 30 odst. 3 AZ). Zákon také výslovně stanoví, že rozmnoženinu zhotovenou pro osobní potřebu nelze užít k jinému účelu. Proto ani nelze poskytovat rozmnoženinu pořízenou pro vlastní osobní potřebu k dalšímu rozmnožování pro osobní potřebu další osoby.

V souladu se základním výkladovým pravidlem autorského zákona, které je obsažené v § 29, jsou dovolena omezení autorského práva jen:

- ve zvláštních případech stanovených v autorském zákoně

- nesmějí být vykládána způsobem, který by narušoval běžný výkon práv autorských

- a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora.

Pokud některá z podmínek není dodržena, potom nelze omezení autorského práva považovat za oprávněné.

Dle § 9 autorského zákona, nabytím CD či DVD nosiče nevzniká jeho nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít. Takový nabyvatel tedy může s dílem nakládat v souladu s výše citovaným § 30 autorského zákona, tedy pro svoji osobní potřebu, ale nemůže je bez zvláštní licence získané od nositele práva poskytovat k užití jiným osobám. K půjčování CD či DVD je tedy zapotřebí získat oprávnění - licenci - od nositelů práv. Vzhledem k tomu, že masové kopírování CD nosičů způsobuje vlastníkům práv neospravedlnitelnou újmu, je v současné době možné legálně půjčovat takovéto nosiče (při dodržení určitých omezujících podmínek) pouze v síti knihoven, zastoupených na základě zákona č. 257/2001 Sb. Na druhou stranu nakládání s vlastní věcí, prostřednictvím které je dílo vyjádřeno, není zásadně omezeno, takže vlastník věci s ní může nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy (především občanský zákoník) volně. Může tedy takovouto věc např. prodat jiné osobě. Takovéto nakládání s věcí však nesmí být obcházením účelu zákona (např. "prodej" následovaný zpětným "vykoupením" CD či zakládání tzv. klubů vlastníků CD, kterými je ve skutečnosti zastíráno půjčování či pronájem takovýchto nosičů).

Podle § 43 autorského zákona "do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo vyvíjí, vyrábí, nabízí nebo využívá pro dosažení majetkového prospěchu pomůcky zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv (např. odstranění speciální ochrany zamezující kopírování nosiče).

 

Závěr

V případě, že jsou dodržena všechna příslušná ustanovení autorského zákona, popř. dalších právních předpisů, nemusí jít při pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu i v dotazu citovaném případě nutně vždy o porušení autorského zákona. Může se tak jednat o legální využití možnosti volného užití díla v souladu s § 30 autorského zákona. (SAI)

 

Příště si na stejný dotaz uvedeme další doplňující úhel pohledu.

Psáno pro časopis Muzikus
Tagy