MIDI kvantizace - workshop Deccart

MIDI kvantizace - workshop Deccart
MIDI kvantizace - workshop Deccart

Často se píše, že konkrétní sekvencery dokážou kvantizovat MIDI, ale k čemu vůbec taková vlastnost slouží? Jak nám může v práci pomoci? Na to se budu snažit odpovědět v následujících řádcích.

Proces MIDI kvantizace posouvá nepřesně hrané nebo již zaznamenané MIDI události, elektronické noty, do jejich správné pozice vzhledem k rytmickým dobám zadaného taktu, tzv. „rytmické (kvantizační) mřížce“. Tyto doby mohou být pravidelné, v případě že je tempo pevné, mřížka se pak zadává v hudebních délkách, např. nota celá 1/1, půlová 1/2... nepravidelné rytmické útvary (triola...), anebo jako tečkovaný rytmus. Nepravidelné doby vzniknou v případě, když dochází k průběžným tempovým změnám, kvantizační mřížka je pak nepravidelná (Groove), je vytvořena z jiného, většinou živého, hudebního materiálu (MIDI, audio...).

MIDI kvantizace - workshop Deccart
MIDI kvantizace - workshop Deccart

Kvantizovat lze začátky MIDI not, jejich konce nebo délky. Většinou se kvantizuje jen jeden parametr noty, ostatní zůstávají nezměněné.

 

Je možné kvantizovat hned při záznamu, nebo již zaznamenané MIDI noty. Pokud se kvantizuje při záznamu a výsledek není uspokojivý, nezbývá než změnit parametry kvantizace a provést záznam znovu. V případě kvantizace již zaznamenaných not je možné operaci vrátit a změnou parametrů kvantizace dospět k požadovanému výsledku.

 

V programech pracujících s MIDI událostmi, jako je například Cubase, je možné rychlým způsobem kvantizovat vybrané MIDI noty nebo celou MIDI stopu podle nastavené kvantizační mřížky aktivací funkce Quantize.

 

Pokud je třeba nastavit více parametrů kvantizace, bývá k dispozici pokročilejší funkce. Může to být kvantizační panel. Zde se nastaví kvantizační mřížka, tedy na jaké časové úseky se bude kvantizovat. Zadává se v hudebních délkách not.

MIDI kvantizace - workshop Deccart
MIDI kvantizace - workshop Deccart

Dále lze nastavit swingování, oblast, ve které se budou noty kvantizovat, a opačně zase oblast, kde se noty kvantizovat nebudou. Lze zadat i kvantizaci na nepravidelné rytmické útvary (trioly...) a určitou míru náhodné kvantizace v zadaném rozsahu. Pro snazší práci s kvantizačním panelem je k dispozici řada předvoleb a je také možné uložit vlastní nastavení kvantizačních parametrů pro další použití. Aktivováním tlačítka MIDI CC budou spolu s kvantizovanými MIDI notami posouvány i související MIDI ovladače. Funkce Auto Apply automaticky aplikuje kvantizaci na právě označené MIDI noty. Funkce iQ (Iterative Quantize) neprovede kvantizaci absolutně, ale posune noty jen o určitý úsek směrem ke konečné správné pozici. Tímto lze opakovanými kroky dospět k požadované míře kvantizace.

 

V případě kvantizace podle nepravidelné kvantizační mřížky (Groove), má kvantizační panel jiné parametry. Possition = míra kvantizace, Velocity - kvantizace velocity = síla úhozu, Length = kvantizace délky, Pre-Quantize = ještě před kvantizací Groove bude provedena standardní kvantizace podle pravidelné mřížky, Max. Move = maximální délka posuvu kvantizovaných not, Orig. Position = začátek kvantizace není první takt, ale první MIDI nota.

 

Existují programy, které pracují s MIDI událostmi a graficky je zobrazují jako noty. Říká se jim programy notační. I zde se používá kvantizace, i když tato operace mívá jiný název. Například v profesionálním notačním programu Sibelius je možné kvantizovat již při záznamu not pomocí MIDI klaviatury v reálném čase. Tato funkce se nazývá Flexi Time Input. Před vlastním záznamem se doporučuje nastavit kvantizační parametry, které udělají notový zápis čitelnější.

MIDI kvantizace - workshop Deccart
MIDI kvantizace - workshop Deccart

Notation (notace): Note Values - Minimum Duration = minimální délka noty, kterou chceme zaznamenat, Staccato - (when shorter than (pokud je nota kratší než...) = procenta normální délky noty, Tenuto - (ehen longer than (pokud je nota kratší než...) = procenta normální délky noty, Remove rests between notes on drum staves = odstranění pomlk v partech bicích nástrojů. Tuplets (Nepravidelné rytmické útvary) = povolení nepravidelných rytmických útvarů trioly, kvintoly, sextoly, septimoly, nonoly a decimoly. None = žádné, Simple = jen noty stejné déky, Moderate = různé délky not, Complex = kombinace různých délek not a pomlk.

 

Lze také kvantizovat již zaznamenané noty, a to pomocí Renotate Performance. Tato funkce se výhodně používá při importování MIDI souboru do programu Sibelius.

 

Kvantizace se používá pro opravy rytmických chyb, ale také pro úpravu rytmického cítění. Míra kvantizace je závislá především na hudebním stylu, u taneční hudby bude mnohem důslednější než u hudby klasické nebo jazzové. Z pohledu celé hudební skladby není vhodné provádět důslednou kvantizaci všech stop z důvodu zachování určité interpretační živosti.

 

Video:

s logem Muzikusu:

http://youtu.be/xufvP0LgsAY

 

Jak kvantizovat v Abletonu:

http://youtu.be/VNgeDfQLzBQ

Psáno pro časopis Muzikus