Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart

Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart
Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart

Směrování signálu (4/10) - ReWire

ReWire je specifický softwarový protokol (jeho základy sahají do roku 1998) vytvořený ve spolupráci firem Propellerhead a Steinberg, který umožňuje vzdálené ovládání a přenos dat mezi digitálními zvukovými aplikacemi. Dané aplikace musejí v daném čase běžet na počítači vedle sebe. Mluvíme samozřejmě o případu, kdy se signál mezi aplikacemi posílá digitální cestou. Posílání signálu z jedné aplikace na analogový výstup a následné propojení z výstupu zvukové karty do jejího vstupu (v horším případě ještě do vstupu jiné zvukové karty daného počítače) je trochu zoufalé řešení. Signál se zbytečně převádí z digiálního na analogový a zase zpět a dochází k deformacím zvuku. Samozřejmě se také do nahrávky přidává šum. V horších případech (zejména při použití vícera zvukových karet) může docházet i k problémům se synchronizací.

 

Kdy se tedy prakticky k takovému řešení, spojení přes ReWire, dostaneme?

Jedná se nejčastěji například o propojení Abletonu Live s Cubase nebo Reasonu s Cubase či se Sibeliem, ReBirthem, Reaperem a nebo o další jiný software.

 

U standardu ReWire je potřeba si nejdříve ujasnit termíny master a slave. Master je obecně zařízení (v tomto případě software) řídicí, tedy hlavní, stěžejní. Software ReWire Master například ovládá tempo projektu, řídí to, kdy bude projekt přehráván, kdy bude zastaven, v jaké pozici projektu bude přehrávací kurzor a další informace. Naopak slave je zařízení (v tomto případě software) řízené nebo podřízené. Software ReWire Slave poslouchá příkazy z master softwaru a řídí se jimi.

 

Pokud jsou mezi sebou dvě aplikace propojené pomocí ReWire, musí být tedy vždy jedna aplikace master (řídicí) a druhá slave (řízená). Pouze jedna aplikace může rozhodovat o tom, v jakém tempu bude projekt přehráván, jestli se bude projekt zrovna přehrávat nebo bude přehrávání zastaveno, ale i to, do jakého hlavního výstupu bude zvukový signál nasměrován.

Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart
Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart

V ReWire tandemu bývá Cubase (stejně jako velká většina ostatních DAW) tou master aplikací (Cubase, ani většina ostatních DAW, se ani jako slave chovat neumí, takže jiná možnost ani není) a druhá aplikace bývá Slave aplikací (protože jí nic jiného nezbývá). Pomocí ReWire samozřejmě nelze spojit ani master <> master software, tedy například Cubase <> Logic či Cubase <> Pro Tools, ale nelze logicky propojit ani slave <> slave software, tedy například Live <> Sibelius.

 

Protokol ReWire podrobněji

Pokud se na protokol ReWire podíváme ještě podrobněji, zjistíme, že sestává vlastně ze třech bloků: Mixer, Panel a Device. Mixer jsou právě ony hostitelské aplikace, tedy master aplikace, které jsou na konci a starají se o finální mix jednotlivých stop posílaných přes ReWire protokol do master aplikace, spolu se samotnými stopami dané aplikace Mixer (Master). Device (zařízení) je právě slave software a jedná se vlastně o dynamickou knihovnu, která generuje zvuk a nemá žádné grafické rozhraní. To znamená, že z této slave aplikace obvykle využíváme pouze její zvukový engine a zvukové možnosti. Veškeré vysílání MIDI dat (a dalších dat) se provádí výhradně v master aplikaci. Nicméně pokud daná slave aplikace nějaké grafické rozhraní má a chceme pomocí něj parametry upravovat, použijeme právě blok Panel. Problém tohoto řešení je ale v tom, že musíme tyto parametry jako výchozí nastavit v daném projektu (minimálně na začátku) vždy stejně. V takovém případě jsou obvykle tyto výchozí parametry uloženy v samostatném projektu slave aplikace. Tedy například uložíme projekt v Abletonu Live samostatně a po načtení projektu do Cubase musíme načíst relevantní projekt i do Live. Osobně preferuji (pokud to jen trochu jde) mít vše uloženo v jediném projektu, tedy v Cubase a ze slave aplikace využívat jen zvukový engine, tedy blok Device.

Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart
Najděte si svou DAW aplikaci - workshop Deccart

Master nebo slave

FL Studio je jedno z mála DAW, které se umí chovat jako ReWire Master, tak ale i jako ReWire Slave. Aby bylo jasné, zda se FL Studio chová jako master a nebo jako slave, existuje pevně dané pořadí, ve kterém se musejí aplikace ReWire spouštět. Nejdříve je tedy vždy potřeba spustit master aplikaci (Cubase), a teprve v okamžiku, kdy je Master aplikace kompletně nastartovaná, je možné spustit i aplikaci ReWire Slave (tedy třeba Sibelius nebo Live). Pokud je tedy FL Studio spuštěné jako první a při svém startu „nevidí“ žádnou jinou aplikaci ReWire Master, začne se samo chovat jako master. Pokud naopak při spuštění zjistí, že již nějaká aplikace ReWire Master běží, začne se chovat jako slave.

 

Prakticky to tedy vypadá tak, že nejdříve spustíme Cubase (nebo jiný ReWire Master DAW) a potom třeba Ableton Live (nebo jiný software ReWire Slave). V menu Devices se objeví názvy tohoto softwaru ReWire Slave. Když na položku menu klikneme, zobrazí se okno ReWire, kde můžeme pomocí tlačítek zapnout/vypnout jednotlivé sběrnice ReWire. Ty se v případě zapnutí okamžitě objeví v MixConsole jako další kanál, který reprezentuje sběrnici mezi ReWire Slave (Live) a ReWire Master (Cubase). V ReWire Slave (Live) se zobrazují jednotlivé sběrnice ReWire jako výstupní kanály. Tedy každou jednu stopu Live můžeme nasměrovat do libovolného kanálu ReWire a zvuk z této stopy se následně objeví v Cubase na dané sběrnici.

 

Protokol ReWire počítá s přenosem až 256 zvukových stop a přenosem MIDI dat až po 4080 MIDI kanálech (což je 255 MIDI portů).

Psáno pro časopis Muzikus