Rock Guitar Workshop XIX - použitie gitarových techník v praxi – Rock Ballad II

Rock Guitar Workshop XIX
Rock Guitar Workshop XIX

Použitie gitarových techník v praxi - Rock Ballad II

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V tejto časti si opäť predvedieme použitie rôznych gitarových techník v praxi a ich vzájomné kombinácie. Budeme pokračovať v rockovej balade Eternal Glory II. Najskôr si ukážeme arpeggiovú vyhrávku a potom záverečné gitarové sólo.

Rock Guitar Workshop XIX
Rock Guitar Workshop XIX

Arpeggiovú vyhrávku si rozdelíme na dve cvičenia, v ktorých budeme hrať arpeggiá striedavo smerom hore a smerom dolu, v tónine F dur. Využijeme pritom aj glissandové postupy. V prvom cvičení budeme hrať v nasledovných harmóniách: B dur, C dur, d moll, C dur, F dur. Začneme krátkym predtaktím, v ktorom zahráme legato na strune g. Potom už pokračujeme arpeggiom B dur, ktoré zahráme vertikálnym spôsobom smerom hore (tj. v smere od hrubých strún k tenkým). Keď sme v najvyššom tóne tohto arpeggia, na strune e v desiatej polohe na tóne d, nasleduje arpeggio C dur. Prvý tón tohto arpeggia nasadíme pomocou glissanda tak, že prejdeme z tónu d glissandom o dve polohy vyššie na tón e. Potom zahráme arpeggio C dur vertikálne smerom dole (tj. v smere od tenkých strún k hrubším). Týmto spôsobom pokračujeme až do konca cvičenia. To znamená, že prvý tón ďalšieho arpeggia d moll opäť nasadíme pomocou glissanda a arpeggio d moll zahráme vertikálne smerom hore. Potom prejdeme glissandom na arpeggio C dur, ktoré zahráme vertikálne smerom dole a cvičenie zakončíme tónom a v harmónii F dur. Čo sa týka hry pravej ruky, odporúčam dodržiavať údery trsátka pravou rukou, presne podľa značiek down a up, v zápise. Budeme hrať na prednom - krkovom snímači (cvičenie 1).

V druhom cvičení v arpeggiovej vyhrávke pokračujeme a budeme hrať v harmóniách: C dur, F dur, g moll, F dur, B dur, C dur. Prvé arpeggio C dur zahráme vertikálne smerom hore. Potom nasleduje arpeggio F dur. Prvý tón tohto arpeggia nasadíme pomocou glissanda a potom už hráme toto arpeggio vertikálne smerom dole. Potom ide arpeggio g moll, ktorého prvý tón opäť nasadíme pomocou glissanda a hráme ho vertikálne smerom hore. Glissandom prejdeme na posledné arpeggio F dur, ktoré zahráme vertikálne smerom dole. Cvičenie zakončíme tónom d v harmónii B dur a potom vytiahnutým tónom e v harmónii C dur. Dôležité je opäť dodržiavať údery trsátka pravou rukou presne podľa zápisu. Stále hráme na prednom - krkovom snímači (cvičenie 2).

Rock Guitar Workshop XIX
Rock Guitar Workshop XIX

V úvode tohto workshopového seriálu (Muzikus č. 1/2005 - Arpeggio II) sme si hovorili, že účelom arpeggií nie je dosiahnuť za každú cenu čo najväčšiu rýchlosť. Arpeggiová vyhrávka, ktorú sme si teraz ukázali, je príkladom toho, že arpeggiá sa dajú napríklad hrať aj v pomalom tempe v rockovej balade. Vždy to závisí od charakteru skladby, jej nálady, aranžmánov a tempa.

Ďalej sa zoznámime so záverečným sólom rockovej balady Eternal Glory II. Ukážeme si ho v treťom a štvrtom cvičení. Budeme hrať v tónine G dur.

Tretie cvičenie začneme na zadnom - kobylkovom snímači, legatovým predtaktím a potom pokračujeme melódiou na strune h za použitia glissanda, legatových prvkov a vytiahnutých tónov. V štvrtom takte zahráme aj dva perkusívne tóny. (Perkusívny tón dosiahneme tak, že prstom ľavej ruky nepritlačíme strunu až na hmatník, ale prst máme len voľne položený na strune. V notovej osnove sú perkusívne tóny označené písmenom x.) Potom v piatom takte prejde melódia zo struny h na struny g, d.

V závere cvičenia v ôsmom takte nasleduje sextolový beh, ktorý budeme hrať systémom down-up na prednom - krkovom snímači. Prvý úder tohto behu je up. Celý tento postup zakončíme vytiahnutým tónom h (cvičenie 3).

V štvrtom cvičení toto sólo pokračuje. Celé cvičenie je zapísané o oktávu nižšie, aby zápis bol prehľadnejší. Pokračujeme teda vytiahnutým tónom h v deviatom takte a hráme na zadnom kobylkovom snímači. Potom melódia pokračuje stále na strune e, za použitia vytiahnutých tónov a legata. V trinástom takte použijeme aj mierne zapákovanie tremolom v smere dole (v prípade, že nie je k dispozícii gitara s tremolom, táto okrasa nie je nutná). Potom od trinásteho taktu pokračuje melódia na strune h, až do konca sóla. Sústreďujeme sa hlavne na intonáciu a vibrato. Čo sa týka hry pravou rukou, je to v podstate ľubovoľné. Ja som do notového zápisu napísal hru pravou rukou tak, ako to najviac vyhovuje mne (cvičenie 4).

Na CD prílohe nájdete okrem videosúborov k cvičeniam aj videoukážku arpeggiovej vyhrávky, záverečného sóla a videoukážku skladby Eternal Glory II. K dispozícii sú aj audio podklady. (V minulom čísle ste na CD mohli nájsť audio podklady k skladbe Adrenaline Invasion a úvodnému sólu Eternal Glory II.)

Rock Guitar Workshop XIX
Rock Guitar Workshop XIX

Nabudúce budeme v použití gitarových techník pokračovať.

Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus