M-Audio MiDAir a CME WIDI-X8 v přímém souboji

M-Audio MiDAir a CME WIDI-X8 v přímém souboji
M-Audio MiDAir a CME WIDI-X8 v přímém souboji

M-Audio MiDAir i CME WIDI-X8 již prošly testy Muzikusu. Jak ale dopadnou v přímém souboji jeden proti druhému? Jak dopadnou bok po boku ve spolupráci?

Bezdrátový přenos dat

Termín bezdrátový přenos (wireless) se obyčejně používá pro jakýkoliv typ elektrické nebo elektronické operace, která se uskuteční bez pevného připojení kabely. Mezi bezdrátové přenosy dat tak patří například i LMR (Land Mobile Radio), GPS (Global Positioning System), satelitní televize aj. Bezdrátové sítě, tedy různé druhy WiFi zařízení, komunikujících na volné frekvenci 2,4 GHz, se používají pro řadu různých komerčních i nekomerčních účelů. Pravděpodobně nejpoužívanější variantou je připojení notebooků do sítě internetu na cestách. Jedná se o logickou náhradu za připojení LAN, pokud se uživatel často přemisťuje. Méně časté, ale stále se rozšiřující varianty bezdrátového přenosu dat jsou potom případy, kdy je přenos použit na překonání velkých vzdáleností (byť jsou oba body stále na stejném místě), kde není možné natáhnout kabely, nebo tam, kde je potřeba vyhnout se nějakým fyzickým překážkám, jako je záložní komunikační systém pro případ poruchy na kabelovém vedení a další. Bezdrátová komunikace může být přenášena přes rádiové frekvence (RF) – využívá se elektromagnetické spektrum v rozsahu 9 kHz až 300 GHz –, mikrovlnnou komunikací nebo infračerveně (IR) – například IRDA.

První indukované elektromagnetické vlny použité v signálovém systému použil David E. Hughes osm let před Hertzovými experimenty v roce 1880. Nejdůležitějším rokem byl 1888, kdy právě Heinrich Rudolf Hertz demonstroval přenos elektromagnetických vln. Experimenty, na kterých pracoval Hertz, byly v bezdrátové komunikaci a vzdáleném řízení implementovány Nikolou Teslou.

 

Směr přenosu

Teoreticky jsou možné dva směry přenosu – jednosměrný (od vysílače k přijímači) a obousměrný (každá krabička je zároveň vysílačem i přijímačem). V tomto duelu se setkáme s oběma nabízenými variantami. Zatímco MidAir nabízí pouze jednosměrný přenos s jasně určeným vysílačem a přijímačem, WIDI–X8 nabízí přenos obousměrný s totožnými krabičkami na obou stranách. Jednosměrný přenos může stačit v případě, kdy potřebujeme pouze vysílat data ze zdroje, například řídicí klaviatury nebo MIDI ovladače, k cíli, například do softwarových nebo i hardwarových tónových generátorů. Řídicí klaviatura nemá důvod přijímat žádná MIDI data (pokud je opravdu pouze řídicím prvkem; jakmile bychom chtěli přijmout nějaká data z jiného zdroje, třeba ze sekvenceru SysEx nastavení nebo nějaký text na displej atd., už to neplatí), pouze data vysílá. Obousměrný přenos se hodí častěji. Pokud používáme jako řídicí klaviaturu některý tónový generátor a potřebujeme, aby tento nástroj zároveň byl řízen, ale byly řízeny i jiné nástroje z této klaviatury (o distribuci signálu se pak může starat jiné zařízení; jedná se o případ, kdy je na daném nástroji vypnuto místní řízení – Local Off), pak je obousměrný přenos nezbytný. Obousměrný přenos je také vždy potřeba v případě MIDI kontrolérů s motorizovanými ovladači. Aby bylo s jednotlivými ovladači pohnuto, musí kontrolér dostat informaci z MIDI o aktuální pozici. Samozřejmě i s MidAir lze obousměrný systém řešit, je ale potřeba dvojnásobný počet zařízení. Pro jeden obousměrný přenos by tedy šlo o dvě sady MidAir.

Jak poznat, kdy stačí jednosměrný přenos, a kdy je potřeba obousměrný? Stačí vyjít z toho, kolik máme zapojených MIDI kabelů, a do jakých zdířek. Pokud máme v jednom nástroji kabel zapojen do MIDI In i do MIDI Out, jedná se o obousměrný přenos.

 

Vstupy a výstupy

Vzhledem k tomu, že je dnes už velmi běžné pracovat s počítačem, rozšířilo se i v hudební oblasti rozhraní USB. Obě dvě zařízení tímto rozhraním disponují, a tak mohou být použita i jako konvertor z MIDI na USB rozhraní. Z podstaty věci MidAir disponuje jedním konvertorem, zatímco WIDI–X8 dvěma. Na USB konektor mohou být v obou případech nasměrována data jak z MIDI, tak z bezdrátového přenosu. MidAir umí přijmout data pouze z MIDI vstupu, zatímco WIDI–X8 si poradí i s daty přímo s USB.

 

Signál

Obě zařízení ve vzduchu komunikují na volné frekvenci 2,4 GHz a není pochopitelně nutná přímá viditelnost přijímače na vysílač. MidAir dokáže podle technické specifikace bez problémů komunikovat na vzdálenost deseti metrů. Nepřesáhne tedy maximální doporučovanou délku MIDI kabelu, která je také deset metrů. Je možné použít jej i na delší vzdálenosti, ale pouze „na vlastní riziko“. Čím větší je vzdálenost, tím pravděpodobnější je, že bude signál rušen jiným zařízením pracujícím na stejné frekvenci (a že jich už je opravdu hodně) a signál bude slábnout. Nicméně mám vyzkoušené, že v „běžném prostředí“ koncertního sálu se dá vzdálenost prodloužit až na třináct metrů bez problémů. WIDI–X8 podle dokumentace komunikuje bezchybně až na vzdálenost osmdesát metrů, což už je zajímavé i z toho hlediska, že se několikanásobně překračuje maximální možná délka MIDI kabelu. Mám vyzkoušenou bez problémů překonanou vzdálenost sedmdesát metrů na sídlišti z jednoho domu do druhého. S přibývající vzdáleností opět vzrůstá riziko rušení jiným zdrojem, ale WIDI–X8 spíš kvůli svému silnému vysílači aspiruje na to, že on bude rušit zařízení jiná.

 

Napájení

Jak MidAir, tak WIDI–X8 mohou být napájeny přes USB přímo z počítače. Pokud ale toto zapojení nepoužijeme, nabízí se ještě jiné varianty. MidAir pro svůj provoz potřebuje 9 V DC, 500 mA na obou stranách, které dostává z adaptérů, z nichž jeden je součástí balení. Vysílač může být napájen i ze dvou AA baterií, přijímač je ale plně závislý na dodávce proudu z externího zdroje. WIDI–X8 stačí k provozu 5 V DC a vzhledem k tomu, že se krabičky nerozdělují na vysílač a přijímač, z baterií mohou být napájeny obě a být tak naprosto nezávislé na externí dodávce energie. Napájení na baterie je řešeno stejně, tedy dvě AA baterie do jedné krabičky. V chodu vydrží zařízení napájené pouze bateriemi kolem dvaceti hodin.

 

Větší systémy

Podívejme se na případ, kdy budeme chtít vytvářet větší MIDI systémy s různými možnostmi propojení MIDI – vzduch, USB – vzduch, MIDI – USB. MidAir je ze své podstaty jednosměrného přenosu dat poměrně hodně omezen. Na jeden přijímač je ale možné připojit dva zdroje MIDI dat. Pokud se přijímač MidAir přepne do příslušného režimu, monitoruje jak data z bezdrátového přenosu, tak MIDI vstup. Data nejsou nikdy slučována. Přednost má přenos po kabelu. V okamžiku, kdy MidAir nepřijme po dobu 250 ms žádná data po kabelu, dostane prostor bezdrátový přenos. Díky tomu je možné připojit dvě nezávislá řídicí zařízení, která ale nikdy nesmí pracovat současně. Pokud se navíc řídicí zařízení nastaví každé na jiný MIDI port, dá se se systémem už docela pohrát.

Vyhledávání vysílače a přijímače v prostoru provádí MidAir automaticky ve svém okolí deseti metrů. Pokud je nenalezne nebo se spojení přeruší, je možné stisknout tlačítko pro vyhledávání (je potřeba stisknout jej jak na vysílači, tak na přijímači). Tím se opět spustí automatické vyhledávání. V případě použití více MidAir a jejich přenosu vzduchem se nemusí podařit naladit systémy podle potřeby tak, aby se jednotlivé vysílače a přijímače chovaly opravdu nezávisle.

WIDI–X8 je v této oblasti značně vepředu. Podporuje až třicet dva párů v jednom prostoru. Celkem lze tedy v jednom prostoru využít až třicet dva nezávislých obousměrných přenosů, což je celkem pět set dvanáct MIDI kanálů oběma směry. S tím už se dá vytvořit opravdu velký systém. Z této velké nabídky jsem vyzkoušel pouze tři systémy v jednom prostoru a nenarazil jsem na sebemenší problém se vzájemným rušením. Na rozdíl od MidAir ale není možné přepínat mezi dvěma různými signály oddělenými druhem přenosu. Vše, co jde po MIDI, běží také po USB a vzduchem. Oddělit ale lze směr přenosu a tím se opět dostat k mnoha zajímavým systémům.

 

Cena

MidAir stojí se svými omezenými možnostmi 3090 Kč, zatímco WIDI–X8 stojí 5690 Kč; za tuto cenu jsou ale na obou stranách vysílače i přijímače. Pokud plánujeme obousměrný přenos, vyplatí se pořídit WIDI–X8. Dva MidAir už vyjdou dráž. V případě, že stačí jednosměrný přenos nebo chceme dva nezávislé MIDI systémy jedním směrem (nesmějí ovšem vysílat data současně), pak stačí pořídit levnější MidAir.

 

Závěr

WIDI–X8 je rozhodně všestrannější a univerzálnější. Poradí si s obousměrným přenosem dat a dá se bezpečně využít ve větších systémech, a to až do vzdálenosti semdesát metrů. S jedním balením ale nelze provozovat dva nezávislé MIDI okruhy. MidAir toto umí, i když jen jedním směrem a jednotlivé MIDI okruhy nesmí vysílat data současně. Obě firmy využívají technologii bezdrátového přenosu i ve spojení s řídicími klaviaturami.

Psáno pro časopis Muzikus