Rock Guitar Workshop XXIX - boogie II

Rock Guitar Workshop XXIX - boogie II
Rock Guitar Workshop XXIX - boogie II

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V minulom dieli sme sa začali zaoberať spôsobom hry boogie a ukázali sme si základné rytmické prevedenie. V tejto časti si ukážeme sólové postupy hrané v rytme boogie. Predvedieme si to na melodických linkách skladby Rockomotion. Ako už vieme, pri základnom rytme boogie-woogie sa jedná o zvláštny spôsob rytmizácie, v ktorom vlastne hráme triolovo, no vždy vynecháme druhý tón v triole.

 

V prvom cvičení si ukážeme melodickú linku, ktorú budeme hrať v tónine A mixolydická. Prvú časť melódie hráme na dvojici strún g, h. Využijeme pri tom aj vytiahnuté tóny a glissandá (glissandá v prvom a deviatom takte môžeme zahrať buď podľa notového zápisu, alebo tieto glissandá môžeme "nasadiť" aj z nižších polôh). V závere cvičenia potom odohráme sériu glissandových postupov. Najskôr prejdeme pomocou klesajúceho glisssu na strune h, z tónu e2 v sedemnástej polohe na tón a1 v desiatej polohe. Potom na strune g prejdeme pomocou klesajúceho glisssu, z tónu e1 v deviatej polohe na tón c?1 v šiestej polohe. Ďalej prejdeme pomocou stúpajúceho glisssu na strune d, z tónu a, v siedmej polohe na tón h, v deviatej polohe. Potom prejdeme pomocou klesajúceho glisssu na strune A, z tónu f?, v deviatej polohe na tón e, v siedmej polohe. Vrátime sa na strunu g, kde pomocou stúpajúceho glissu prejdeme z tónu d, v siedmej polohe na tón e, v deviatej polohe. Potom zahráme tón e, na strune A v siedmej polohe a cvičenie zakončíme zapískaným - zakvíleným tónom A, ktorý zahráme v piatej polohe na strune E. Zakvílený tón dosiahneme tak, že do struny brnkneme okrem trsátka aj nechtom ukazováka, alebo prostredníka pravej ruky (niektorí gitaristi vytvárajú tento tón tak, že do struny brnknú okrem trsátka aj bruškom palca pravej ruky). Hráme na zadnom - kobylkovom snímači (cvičenie 1).

Rock Guitar Workshop XXIX - boogie II
Rock Guitar Workshop XXIX - boogie II

V druhom cvičení sa v prvej časti budeme opäť pohybovať v tónine A mixolydická. V melódii využijeme aj vytiahnuté tóny. V závere prvej časti zaradíme chromatický postup d, d?, e. V druhej časti cvičenia zahráme sériu arpeggií na harmónii H, D, A. Bude to typický prípad, keď v sólovej linke budeme striktne dodržiavať rytmizáciu boogie (v našom prípade bude v triole, vždy jedna štvrťová a jedna osminová nota). V arpeggiách H, D, budeme hrať postupy cez tri struny g, h, e1. Tu dodržiavame rytmizáciu boogie. V týchto harmóniach H, D, prvý tón arpegií nasadíme pomocou glissu (tieto glissandá môžeme zahrať buď podľa notového zápisu, alebo ich môžeme "nasadiť" aj z nižších polôh). V poslednej harmónii A zahráme klesajúce arpeggio. Budeme hrať osminové noty triolovým spôsobom. Do hry zaradíme aj legatový a glissandový prvok. Pri hre týchto arpegií odporúčam dodržiavať hru trsátkom, pravou rukou, presne podľa zápisu down-up. Hráme na zadnom - kobylkovom snímači (cvičenie 2).

 

Ukázali sme si teda dve melodické linky hrané v rytme boogie. V budúcej časti sa budeme sólovými postupmi v rytme boogie ešte zaoberať a podrobne sa zoznámime s hlavným gitarovým sólom skladby Rockomotion.

 

Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam a videoukážku skladby Rockomotion.

 

Teším sa na vás v ďalšom dieli Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus