Zoufalý aranžér VII - Efektovaná kytara - kompresor, expander, gate a tremolo

Zoufalý aranžér VII - Efektovaná kytara - kompresor, expander, gate a tremolo
Zoufalý aranžér VII - Efektovaná kytara - kompresor, expander, gate a tremolo

Projdeme efekty, které pracují s amplitudou, tj. hlasitostí signálu. Aranžér poskytne rady a tipy, jak je využít při komponování, zvukař své zkušenosti, jak je správně nastavit. Zkrátka abychom získali žádoucí výsledek.

Krátké drnknutí s dlouhým průběhem i dozníváním tónu

Aranžér

Kytarový tón se z hlediska dynamického obrysu vyznačuje velice hlasitým trsnutím, jehož síla rychle poklesne. Po drnknutí zní tón delší dobu vyrovnaně (struna převzala impuls a pravidelně kmitá), následně i pomalu utichá. Jestliže bychom se na kytarový tón podívali z pozice křivky ADSR, jednotlivé fáze bychom mohli charakterizovat: rychlý a dynamicky velice silný náběh (attack), rychlý a dynamicky značný pokles (decay), pomalý dlouhý průběh (sustain) i dlouhé doznívání (release) - viz obrázek Křivka ADSR.

 

PRAVIDLO: Vyšší struny znějí i doznívají kratší dobu než struny nižší.

 

Kompresor zeslabuje hlasité pasáže

Pro muzikanty je kompresor zařízením, které stlačí hlasitější pasáže a sníží jejich dynamiku směrem k pasážím tišším. Od stlačování, komprese, obdržel efekt vlastně i svůj název - kompresor. Prakticky to znamená, že místa v melodii, která překračují dynamiku f, budou stlačena na úroveň mf (viz obrázek Kompresor). K čemu taková operace slouží? Celá melodie se dynamicky „zprůměruje“, stane se čitelnější. Jestliže ji následně celou zesílíme, v hustém instrumentačním okolí se snadněji prosadí, tiché pasáže nebudou tolik maskovány.

 

POZOR: Na druhé straně jsme tím sametové rejstříky, rozsahově níže položené (alikvotně méně četnější) přiblížili rejstříkům ostrým, rozsahově výše položeným (alikvotně četnějším). Tím jsme vlastně vytvořili jakéhosi kočkopsa - chvíli hebký a chvíli ostrý tón ve stejné dynamice v jednolité melodii.

 

Zvukař

Kompresor tvoří jednu ze zásadních komponent na cestě „signál - (mikrofon) - preamp - (EQ) - mix - mastering“, velmi často dokonce nastává situace, že je začleněn do řetězce i několikrát za sebou. Přístroj nabízí uživateli svou hlavní přednost - práci s dynamikou.

 

PRAVIDLO: Využívejme kompresor tak, aby pracoval v souladu s nástrojem, dynamikou, barvou, tempem skladby atd.

 

7 ovládacích prvků

Na kompresoru nalezneme následující ovládací prvky:

treshold - práh hlasitosti, od kterého se spouští dynamické stlačování signálu,

ratio - kompresní poměr, při poměru 1 : 1 kompresor nepracuje vůbec, při poměru 4 : 1 tlumí čtyřnásobně signál překračující úroveň treshold, při poměru char1 : 1 nepustí ani decibel nad treshold (funkce limitéru),

attack - rychlost reakce na příchozí signál v momentě překročení úrovně treshold.

 

TIP: Rád bych zmínil, že vztah attack - treshold funguje podobně jako lidské ucho. Jestliže nasloucháme tišším pasážím, při náhlém zařvání nám v uších zalehne. Ovšem s mírným zpožděním, tedy dobou reakce ucha.

 

V počítačích se dnes setkáváme s parametrem predict nebo lookahead. Jedná se vlastně o předvídání, a tudíž spuštění kompresoru ještě před překročením meze treshold. Nastavuje se většinou v milisekundách.

Release - okamžik, kdy stlačení přestává pracovat.

 

POZOR: Je-li parametr release příliš dlouhý, splyne/sroste s nově přicházejícím překročením (treshold). Přístroj si nestihne oddechnout a vrátit se do momentu, kdy „nezabírá“.

 

Gain (make-up) posouvá celkovou hlasitost výše, řekněme, že vynahrazuje úbytek dynamiky způsobený kompresí. Průběh stlačení, kromě toho, že jej slyšíme, bychom měli vidět na indikátoru gain reduction.

 

Většina zařízení disponuje ještě tzv. bočním vstupem side chain. Jak ten pracuje? Představme si situaci, kdy požadujeme, aby se hudba ztlumila v okamžiku, ve kterém zazní mluvené slovo. Hudbu necháme procházet kompresorem běžnou cestou in, out mluvícího zapojíme paralelně do odbočky side chain, tedy bočního kanálu. Při správné volbě úrovně hlasu ztlumí kompresor hudbu přesně v momentu, když „spíkr“ promluví.

 

TIP: Osobně vkládám kompresor v řetězci až za EQ, a to především kvůli logice postupu, že ekvalizér stojící na prvním místě zajistí kytaře vyrovnané, syté spektrum barev. Některé basové tóny však mohou dynamicky z nahrávky vyčnívat. Kompresorem tento jev eliminuji, aniž bych zeslabil „tučné“ barevné spektrum. Zapojím-li naopak kompresor před EQ, upravuji sekundárně korekcemi již dynamicky „vychytaný“ signál. Primární kompresí jsem však o určitá pásma přišel.

Zoufalý aranžér VII - Efektovaná kytara - kompresor, expander, gate a tremolo
Zoufalý aranžér VII - Efektovaná kytara - kompresor, expander, gate a tremolo

Komprese u elektrické kytary

Aranžér

Vhodně zvolená komprese dokáže vyrovnat například dynamicky odlišné tóny v rozkládaných akordech nebo co do hlasitosti sjednotit různě silné akordy (viz obrázek Srovnané akordy).

 

POZOR: Při přílišném zvednutí tichých míst mohou vylézt nežádoucí ruchy a šumy.

 

Jestliže najdeme a zapojíme adekvátní „stlačení“, můžeme zčásti či zcela posunout charakter původního drnkacího nástroje směrem k nástrojům s tóny vyrovnanými (ke smykům či dechovým tónům). Nastavením krátkého attacku a správné úrovně treshold odmažeme drnknutí i mírně snížíme hlasitost v počáteční fázi sustain. Utichající tón jsme tak „vyspravili“ na vyrovnaně dynamicky probíhající (viz obrázek Vyrovnání průběhu).

 

TIP: Použijeme-li navíc správné zkreslení, přiblížíme zvuk i průběh tónu elektrické kytary tónům žesťů nebo třeba i smyčců. Tím se podstatně rozšiřují výrazové prostředky elektrické kytary v sólových i doprovodných pasážích.

 

Jak mašinku nastavit?

Zvukař

Kompresor disponuje širokou škálou možností, které je třeba usměrnit tak, jak u dané operace požadujeme. Osobně vycházím většinou ze středního náběhu )attack 15-30 ms) a nepříliš dlouhého doběhu (release 150-300 ms). Pokračuji tím, že pohybuji prahem (treshold) směrem dolů k mínusu, abych uslyšel a uviděl, že přístroj pracuje. Slyším-li, že vznikl výrazný náběh, snížím úroveň, a naopak, je-li utopený, zvýším ji. Práce s kompresí amplitudy je velice individuální, existuje samozřejmě řada dalších osobitých a speciálních technik.

 

TIP: Je velice užitečné „schovat si“ část finální komprese pro mastering.

 

Expander zesiluje hlasité pasáže

Zvukař

Expander je zařízení, které pracuje rovněž s dynamikou. Po překročení prahu hlasitosti (treshold) je však signál naopak zesilován. Na rozdíl od kompresoru přístroj zvětšuje dynamický rozsah nástroje či nahrávky.

 

Aranžér

Expander pracuje částečně obráceně než kompresor. Podle míry, kterou nastavíme, hlasitější pasáže zesiluje. V případě již uvedené melodie by to znamenalo, že dynamická místa v f se nám zvednou na ff (viz obrázek Expander). Co jsme tím získali? Zvýšili jsme rozdíl mezi tichými a hlasitějšími hladinami. Zatímco v případě kompresoru jsme dynamiku zprůměrovali, zde se stává naopak plastičtější. Proto bývá expander účelně využíván např. ve vážné hudbě. Výrazné dynamické rozdíly patří přeci do jejího arzenálu.

 

Gate zeslabuje tiché pasáže

Zatímco se kompresor a expander soustředí na signál nacházející se nad úrovní treshold,  pracují s ním a mění jej, gate je naopak zaměřen na pasáže nacházející se pod touto úrovní. Taková místa ještě více zeslabuje. Znamená to, že úseky v melodii hrané v dynamice mf či p by dynamicky poklesly, např. do úrovně pp a ppp (viz obrázek Gate).

 

TIP: Extrémní situací je úplné vynulování tichých pasáží. Používáme jej, chceme-li např. získat izolovaný úder bubnu či akord kytary zbavený šumu komba. Klíčovým je nastavit vhodně Attack a Release, aby u separovaného úseku nedošlo k nepřirozenému ořezání jak zepředu, tak zezadu.

 

Zvukař

Gate je kytaristy velice často a vděčně používaný. Chová se jako obrácený expander. Signál nacházející se nad prahem zůstává po uplynutí náběhu dynamicky nedotčen. V momentu, kdy se úroveň dostane pod práh, a po uplynutí odběhu se ztlumí na hodnotu nastavenou parametrem range. Laicky řečeno tím zeslabíme nežádoucí pasáže signálu - šumy, brumy, proplíživší se rádia atd. na vůbec nebo jen slabě slyšitelnou úroveň.

 

TIP: Pro kytaristy je range většinou nastaven maximálně směrem k mínusu, aby byly nežádoucí prvky potlačeny co nejdůsledněji. V praxi bývá přístroj či plug-in gate aplikován hojně na bicí nástroje, kde eliminuje přeznívání hi-hat do malého bubínku, hukot tom-tomů atd. Využití nachází rovněž při odstraňování přeslechu sluchátek ve sborových zpěvech atd.

 

Gate skýtá rovněž parametr side chain, prostřednictvím kterého můžeme přístroj ovládat i jiným signálem, než jen tím, co prochází cestou in-out.

 

Barvy, barvičky, které „gejtováním“ získáme

Správným nastavením efektu (krátký parametr release) můžeme v mžiku odříznout fáze sustain a release. Zachováme tak jen samostatné drnknutí. Jestliže předtím přidáme další efekty měnící spektrum, elektriká kytara získává do výbavy velice netradiční perkusivní témbry přibližující se charakterově k rozličným bicím nástrojům (viz obrázek Izolování drnknutí).

 

Tremolo přerušuje tón

Tremolo se vyskytuje v akustické hudbě u řady instrumentů. Např. jako frullato u flétny, tremolo u houslí, virbl u bicích atd. (viz obrázek Tremolo). Jedná se vlastně o stejně vysoký tón, který je pravidelně přerušován. Pauzy mohou přicházet v delších či kratších intervalech. Na stejném principu funguje efekt tremolo. I on dodatečně přeruší dynamicky rovnější tóny.

 

TIP: Pokud používáme umělý efekt tremolo, měli bychom si uvědomit, jak souvisí s tempem a rytmickou strukturou skladby - zda pravidelně nebo nepravidelně. Jako bychom do not vypisovali např. tremolo smyčců nebo kytary samé.

 

Zvukař

Efekt tremolo mění periodicky hlasitost signálu tak, že jej v nastavených intervalech ztlumuje. Průběh ztlumování může mít průběh sinusoidy (hladký), trojúhelníku (výraznější), obdélníku či čtverce (ostře rytmický) nebo pilovitý. Rychlost změny hlasitosti se mění parametrem rate, hloubka změny parametrem depth nebo u některých parametrem range.

 

Panning je vlastně dvoukanálové tremolo fungující v každém kanálu opačně. Signál se přelévá z jednoho kanálu do druhého, zleva doprava nebo naopak. V monu, v případě že jsou oba kanály identicky nastavené, se neprojevuje.

 

TIP: Na tremolo se v devadesátých letech trochu neprávem zapomnělo. Používám jej velice rád. Ne jako stěžejní efekt, ale prvek dotvářející náladu písně. Nastavení meze nekladu.

 

Příští díl: Kytarové efekty měnící výšku tónu

Psáno pro časopis Muzikus