Sibelius 2.0 - notační editor

Sibelius 2.0 - notační editor
Sibelius 2.0 - notační editor

Neuplynulo už ani tolik času a tento bezesporu nejlepší notační software (test jeho poslední verze 1.4 najdete v Muzikusu 6/01) přichází v nové verzi 2.0. Zatím sice pouze pro platformu Windows, uživatelé MacOS se dočkají na jaře. Jde o jedno z největších vylepšení, nejen tohoto programu, ale zřejmě celkově, jaké kdy bylo provedeno. Dalo by se říci, že jde o nový program, kdyby nebyly zachovány některé typické prvky starší verze. Bylo totiž provedeno více než 200 změn, a týkají se nejen vylepšení, ale i přidání zcela nových funkcí a vlastností! Změny uvítají všichni dosavadní uživatelé (a věřte mi, je nás opravdu hodně a stále nás potěšitelně přibývá), ať už hudební amatéři, studenti hudby nebo profesionálové, od skladatelů přes aranžéry, hudebníky a učitele hudby po hudební teoretiky a vydavatele not. Sibelius v nové verzi je ještě lépe a jednodušeji ovladatelný a výrazně zjednoduší práci, navíc je opravdu radost s tímto programem pracovat. Aby ne, když většinu vylepšení způsobili sami uživatelé - firma jim pozorně naslouchá a jejich připomínky a návrhy zpracovala do současné podoby upgradu. Nicméně přidali své vlastní nápady jako příjemný bonus a překvapení. Co nás tedy čeká ve verzi 2.0?

 

Uživatelské rozhraní

Bylo výrazně vylepšeno a využívá i nových vlastností platforem Windows a MacOS.

- Jasnější třídění ovládacích palet - jednotlivé lišty se rozsvěcují a ukazují, co je jim přiřazeno.

- Jednodušší nastavování preferencí a okna mixeru.

- Možnost vybrání "psacího stolu" pro autentický pocit psaní not na papír.

- Mnoho nových typů textur papíru (včetně pergamenu a japonského ručního papíru).

- Více než 300 definicí hudebních nástrojů (včetně etnických).

- Více než 130 typů šablon orchestrů, včetně pochodových, školních, vojenských a koncertních dechových, jazzových komb, souborů bicích a perkusí, speciální formáty stránek, partitury s oddělenou titulní stranou apod. Tyto šablony obsahují i další nastavení, např. repetice s křidélky a nový font Inkpen2 pro jazzové partitury, dynamické údaje nad systémem pro vokální party apod.

- Více než 200 klávesových zkratek s mnoha novými (např. pro přesouvání posuvek, obloučků, transpozic apod.).

- Funkce UNDO má hloubku až 10 000 kroků.

- Control+klik na MacOS nebo klik pravým tlačítkem pod Windows na objekt otevře menu položek.

- Veškerá menu jsou přeorganizovaná kvůli lepší orientaci.

- Nové okno pro House styl dovoluje nejen nastavovat formát dokumentu, ale umožňuje toto nastavení aplikovat na již vytvořenou partituru.

- Okno navigátoru, palet a mixeru je průsvitné, takže vidíte i notový zápis, který je pod nimi (funkce je pouze ve Windows 2000/NT/XP a MacOS).

- Podpora myši s rolovacím kolečkem.

- Byly přidány další typy zvětšení a zmenšení (např. 87.5%, 125%).

- Pod Windows lze určit implicitní adresář pro ukládání partitur.

- Funkce Autosave ukládá rozpracované partitury do zvláštního adresáře každých několik minut.

- Partitury se otvírají s takovým nastavením, s jakým byly uloženy.

- Výrazně bylo vylepšeno kopírování objektů, dá se provádět i vícenásobně.

- Timecode & Duration - zobrazuje časový průběh skladby (v sekundách, desetinách a setinách sekundy, nebo v okénkách podle různých standardů) nad taktovými čarami, což je vynikající třeba pro účely filmové hudby. Tento časový údaj není synchronizován s externím zařízením vysílajícím SMPTE nebo MTC. Program vypočítá s obrovskou přesností délku skladby vzhledem k jejím tempům a tento údaj je možné umístit na poslední stránku partitury. Počítá se samozřejmě i se změnami tempa (podle metronomických údajů nebo pouze podle textových zadání jako Allegro), se zrychlováním a zpomalováním, s korunami, generálními pauzami, se změnou metra či repeticemi. Provede-li uživatel jakýkoli zásah do partitury, jsou časové údaje automaticky přepočítány.

 

Notace

- Zápis not, pomlk a ostatních objektů je rychlejší a intuitivnější.

- Text, metrum a klíč může uživatel vložit a umístit bez použití myši. Totéž platí i pro kopírování a vkládání a přesouvání čar a systémů.

- Krokový záznam a alfabetický vstup not je nyní přehlednější - kurzor v partituře ukazuje pozici.

- Klávesa "Delete" vymaže notu, posune kurzor o pozici zpět a může mazat další notu.

- Pomocí kláves 1 až 9 a "Shift"+1 až 9 přidáte k notě další ve zvoleném intervalu (podobně jako klávesa "N" přidává k notě tercii). Tyto klávesy nemusíte použít jen na jednu notu, ale na celý vybraný úsek. Pokud chcete přidat k vybraným notám oktávu, stačí stisknout "8"! Další noty můžete přidat podle jména pomocí "Shift"+A až G.

- Numerické klávesnici byla odebrána zbytečná potvrzovací funkce "Edit note" a veškeré úpravy vybrané noty se hned provedou.

- Označení -solových skupin je "magnetické" a posouvá se spolu s notami.

- Nové rozložení povelů na keypadu dovoluje nastavovat i výraz, ozdobné noty či kytarovou tabulaturu.

- Přepínání keypadu, dříve dostupné pouze klávesami F8 až F12 (to stále funguje dál), je nyní ovládáno jedinou klávesou.

- Psaní předznamenání během nahrávání je vylepšeno a je logičtěji přizpůsobeno tónině.

- Pro různé řádky můžete mít různá předznamenání.

- Nově navržené dialogové okno zobrazuje každou tóninu graficky.

- Přidávání různých typů čar v určitém úseku proběhne najednou.

- Přibylo mnoho nových typů čar, jako ohýbání strun na kytaře, široké vibrato, nové typy svorek...

- Miniaturní noty melodických ozdob je možné procházet šipkami a editovat je jako standardní noty.

- Nožičky na střední lince mohou standardně mířit nahoru v případě bicích a vokálních partů.

- Čísla taktů lze individuálně jakkoli posouvat, mohou být umístěna i pod spodním řádkem (zvyk v partiturách filmové hudby).

- Nové typy taktových čar pro avantgardní a ranou hudbu.

- Taktové čáry mohou být jenom na některých systémech, na jiných ne (snadněji se vytváří polymetrum). Je možné je také individuálně skrýt.

- Taktové čáry mohou být umístěny i uprostřed taktu, to se hodí pro zápis -olových skupin přecházejících přes taktové čáry.

- Artikulační a rytmické tečky lze volně posouvat.

- Možnost skrýt individuální praporky a trámce u not (to je dobré pro akordy dělené mezi systémy apod.).

- Přes 50 typů kytarových akordů.

- V místě, kde je ligatura nebo legato a oblouček je rozdělen mezi řádky, je možné upravovat každou jejich část zvlášť.

 

Aranžování

Tato unikátní funkce vám pomůže vyrobit z klavírního partu aranžmá nebo orchestraci. Podle nastavení vybere vhodné nástroje a dokáže provést řemeslně obstojnou orchestraci (včetně zdvojení, oktávování apod.). Program nabízí přes 130 stylů aranže, které mohou být dále upravovány podle potřeby. Příklady: dechový soubor s laděnými bicími, sbor (tenor zdvojuje soprán v oktávě), impresionistický orchestr ze smyčců, dřev a harfy, jazzový kvintet, barokní komorní harmonie, filmový orchestr pro akční sekvenci aj. Jejich autorem je zkušený skladatel filmové hudby Michael Price. Orchestrační šablony je možné kdykoli v průběhu skladby měnit, můžete si také vytvářet svoje vlastní. Tam se určuje, které nástroje budou použity, v jaké poloze budou hrát (např. vysoké smyčce), jak se budou party zdvojovat, které nástroje budou hrát různé typy hudební faktury (např. rychlá melodie = dřeva, pomalé doprovodné akordy = smyčce apod.).

Nová funkce Explode rozdělí harmonický part do několika osnov po jednom hlase, funkce Making keyboard reduction vyrobí z partitury klavírní výtah.

 

Přehrávání

- Rubato provádí změnu tempa, tak jako v případě živého hudebníka (funkce Espressivo měnila pouze hudební výraz). Míru rubata může uživatel nastavovat v šesti stupních.

- Je možné selektivně přehrávat i nesousedící systémy.

- Dá se vypnout automatické přehrávání repetic.

- Performance - toto nové okno dovoluje nastavovat kvalitu přehrávání - zejména legato a vázané noty. Zahrnuje nastavení pro Espressivo, Rhythmic Feel, Reverb a další.

- Rhythmic Feel upravuje přehrávání rytmu, k dispozici je 16 typů od reggae po vídeňský valčík. Styl se dá změnit kdekoliv během přehrávání skladby.

- Rit. a accel. - program nyní rozeznává značky pro změnu tempa. Hodnoty těchto rytmických změn mohou být nastavovány pomocí počáteční a koncové hodnoty tempa a délky akce.

- Jsou přehrávána i glissanda - chromatická, na bílých nebo černých klávesách.

- Program správně provádí i ohýbání tónu v kytarové notaci.

- Slovník pro přehrávání byl výrazně vylepšen, rozumí mnoha dalším pojmům v různých jazycích a provádí je. Je možné změnit nástroj uprostřed osnovy, stačí napsat "change to piccolo". Nebo označení "mute" aktivuje různý zvuk u trubky nebo houslí.

- Mixer nahrazuje původní okno pro nastavování zvuků. Dovoluje nastavovat zvuk jednotlivých kanálů v reálném čase (hlasitost, stereo pozice, reakce na rychlostní data, program). Jednotlivé nástroje jsou nyní seřazeny v přehledném menu.

- Je tu přímá podpora mnoha klávesových nástrojů a modulů, pokud jde o mapy programů, spolu s možností nastavit různé typy volby banku a programu. Také se dá pracovat s MIDI informacemi Nota zapnuta/vypnuta.

 

Písňové texty

- Slova písně mohou být kopírována do jiných částí partitury.

- Text je možné kopírovat z textového procesoru.

- Pohyb po jednotlivých slabikách je možné provést pomocí šipek (dříve pouze pomocí ukazatele myši).

- Při změně fontu nebo stylu písma pro jednu slabiku je tento font nastaven pro noty další.

- Možnost nezávislého zápisu písňových textů k různým hlasům.

- Možnost vkládat k textům písní různá interpunkční znaménka.

- Možnost nastavení ignorování šířky textu v případě změny rozestupů not.

- Nový font Inkpen2 obsahuje i ručně psaný text, mnoho nových nebo vylepšených symbolů. Ve fontu Opus přibyly nové symboly - např. PlainChords pro akordické značky bez čísel.

- Text se automaticky přiřazuje k notám. Program rozezná, ke které osnově se má text připojit, pokud jej vepisujete mezi dvě osnovy.

- Text lze editovat jednoduše stiskem Return.

- Byl opraven problém s editací textu na několika řádcích.

- Přibyly nové textové styly pro texty vkládané nad osnovou.

- Jednodušší výběr textu pro editaci.

- Akordické značky mohou obsahovat vrstvené alterace.

- Přibyly nové textové styly pro Nashville akordická čísla.

- Při vkládání akordických značek a číslovaného basu se lze mezerníkem posouvat po dobách nebo notách (co přijde dřív). To je dobré pro vkládání akordů nad drženým basem apod.

- Bylo přidáno nové menu speciálních textových stylů (metrum, čísla taktů apod.) pro vytváření speciálních typů notace.

 

FlexiTime

- Lze nastavit vlastní dělicí bod.

- Možnost nastavení metronomu pro zvuk přízvučných a nepřízvučných dob. Takto si může rozdělit 5/4 takt na 3+2 nebo 2+3.

- Metronom umí správně i předtaktí.

- Ovladač pro ovládání tempa je možné používat i během záznamu - možnost nastavení vlastního záznamového tempa.

- Celý záznam pomocí "FlexiTime" je vylepšený v rozpoznávání staccata, tenuta a vázaných not. To platí i pro předznamenání - např. se liší chování posuvek v durové nebo mollové tónině.

 

Záznam bicích

- Noty pro bicí nástroje zapsané v jednolinkové notové osnově nebo na střední lince notové osnovy mají standardně nastavenou orientaci nožiček směrem nahoru.

- Uživatelem definovatelné mapy bicích dovolují zápis bicích nástrojů přímo z MIDI kláves.

- Sada bicích nástrojů již není fixována pouze na jeden MIDI kanál, ale může být použita, jak chcete.

- Bicí sada je uspořádána podle doporučení americké společnosti bicistů PAS.

 

Barevné označení

- Jednotlivé části partitury mohou být různě zbarveny - pomáhá to orientaci v partituře. V případě tisku může uživatel volit, zda má být toto zbarvení použito. Toto barevné označení je vidět i v okně navigátoru.

- Označení výšky zbarví notové hlavičky podle jejich výšky. Této vlastnosti se dá velice dobře použít v případě nácviku čtení orchestrálních partitur. Uživatel tak vidí zdvojené tóny bez nutnosti přemýšlet o klíči nebo transpozici nástrojů. Toto barevné označení je možné použít i pro kytarovou tabulaturu.

- Zbarvení hlasů - jednotlivé noty je možné zbarvit podle umístění v hlasu. Zjednodušuje se tím čtení polyfonních partitur.

 

Rozsah nástrojů

Nástroje mají možnost definování "běžného" a "profesionálního" rozsahu. Noty, které jsou pro hráče obtížně hratelné, jsou označeny červeně. Oba rozsahy mohou být přizpůsobeny každé notové osnově zvlášť.

 

Vlastnosti

Pro zobrazení vlastností libovolného objektu je přidána speciální lišta, která je umístěna nad "keypadem".

V této liště můžete velice rychle a jednoduše měnit vlastnosti daného objektu. Lišta zobrazuje informace i numericky (např. pozice v taktu, x/y souřadnice) a nechybí možnost všechny parametry takto přesně i nastavovat. Lišta má velice dobře uspořádané panely nástrojů, takže uživatel má intuitivní přístup ke všem vlastnostem označeného objektu. Pokud je vybráno více objektů, lišta zobrazuje pouze společné vlastnosti a parametry. Tímto jednoduchým způsobem změníme například rychlost všech trylků. Tato získal "keypad" větší efektivitu, neboť u vybraného objektu zobrazuje vlastnosti not (např. artikulaci).

 

Pravidla

Tato nová vlastnost dovoluje zobrazovat různá pravidla (jako např. vzdálenost noty od taktové čáry atd.). Nástroj změří jednotlivé vzdálenosti a zobrazí výsledek.

 

Filtrace a vyhledávání

Program nabízí filtry pro nepravidelné rytmy, texty písní, dynamická znaménka, akordické značky a další. Speciální filtry umožňují např. rozdělit part "Flauto 1+2" na dvě samostatné notové osnovy a další. Jiné filtry dovolují mazání not z akordů a hlasů.

Funkce vyhledávání umožňuje najít z vybraných objektů ty, které splňují nastavená kritéria (např. vybere všechny objekty mimo not).

 

Osnovy

Úprava rozestupů mezi systémy se provádí jednoduše - stačí zachytit jednu z osnov a potáhnout ji do žádané pozice.

- Můžete posunout osnovu nahoru nebo dolů beze změny poloh ostatních osnov.

- Můžete zarovnat poslední řádek.

- Vybraná osnova se může posouvat nahoru a dolů pomocí kláves.

- Nastavení jedné stránky lze použít pro všechny ostatní.

- Levá strana notové osnovy může být posouvána zvlášť.

- Je možné nastavit prostor pro jména nástrojů nalevo od systémů.

 

Skrývání

Všechny objekty mohou být skryty. Skryté objekty mohou být zobrazeny jako šedé nebo se nezobrazí vůbec. Kdykoli podle potřeby je lze zobrazit, nebo jen jejich výběr.

Díky skrývání se dá dále vylepšit přehrávání skladby - např. schovat celé improvizované sólové pasáže, které jsou nicméně přehrávány. Je také možné např. skrýt odpovědi v hudebních úkolech pro účely výuky.

 

Hlasy

Nový způsob práce s hlasy dovoluje ke každému hlasu zvlášť přidat různé objekty. Tak mohou mít různé hlasy různou dynamiku a další značky ovlivňující přehrávání notového záznamu. Nové okno dovoluje určit hlas vybraných objektů jediným klikem, což velmi usnadňuje čištění hudby nahrané pomocí FlexiTime nebo importované jako MIDI soubor. Hlasy mohou být spojeny a rozpojeny jediným klikem. Rovněž křížení hlasů bylo vylepšeno.

Rozšiřující plug-in

podprogramy

Tato mocná vlastnost Sibelia umožňuje uživatelům programovat vlastní funkce a vylepšovat tak program. Mnoho plug-inů se dá stáhnout z firemních stránek. Některé z nových funkcí ve verzi 2.0:

- Pro dechové nástroje lze přidávat automaticky prstoklady.

- Hledání motivů.

- Počet dob zobrazí nad notami jednotlivé doby. To je dobré pro začátečníky, pomůže jim to lépe číst noty a rytmický zápis.

- Inverze intervalů melodie, rak melodie.

- Kontrola správnosti zápisu harfových pedálů.

- Posuvky ficta.

- Rozdělení tečkovaných pauz na kombinace základních pauz.

- Aplikace House stylů na celé adresáře souborů.

- Konverze adresářů souborů na grafiku.

- Různé plug-iny kontrolují eventuální chyby zápisu.

Všechny tyto a další nové plug-iny (celkem 37) jsou lépe organizovány do podskupin, ty je možné editovat. Jazyk pro psaní plug-inů ManuScript byl samozřejmě inovován také - podporuje desetinná čísla, šipky, lomítka, smyčky typu for/to, podsvěcování, ukládání grafických souborů, přístup k dalším objektům... Je tu i nové okno Trace Plug-in pro vystopování chyb při programování uživatelských plug-inů.

 

Internet

Program nyní umožňuje nastavit, zda se z programu Scorch mohou tisknout noty a zda se dají uložit Sibelius soubory. To se hodí např. studentům hudby, pokud jejich škola umístí takové partitury na svoje stránky (např. školní úkoly apod.). Spolu s tím se objevuje i nová verze tohoto programu Scorch 2, která je vylepšená o schopnost číst partituru s vloženou grafikou. Partitury vytvořené pro program Scorch 2 již nebudou čitelné ve starší verzi.

 

Přepis MIDI souborů

Tato funkce byla výrazně vylepšena - např. převod rytmických nuancí, ligatur, staccat, -ol, posuvek... Velikost systémů se automaticky zmenší, pokud je v souboru hodně nástrojů a nevešly by se na stranu. Tempové údaje se dají skrýt - to se hodí pro případy, kdy jich bylo v SMF hodně. Partitury uložené v podobě SMF umějí pracovat i s repeticemi.

 

Tisk

Tisknout je nyní možné i skryté objekty (taktové čáry, pravítka, frekvenční spektrum aj.), zvýraznění nějakého úseku.

 

Kompatibilita

Pokud jde o kompatibilitu, je úplná se staršími formáty Sibelius (opačně nikoli), formáty Finale (i ETF soubory z 2002), Allegro, PrintMusic, Score. Sibelius exportuje i různé grafické formáty (více stran umí i najednou), dovede exportovat i část strany jako grafiku, je možné nastavit rozlišení pro EMF/BMP formáty, odstraňuje prázdné okraje stran při exportu. Importuje grafiku (např. TIFF), umí změnit její velikost, automaticky ji komprimuje kvůli zmenšení velikosti souboru, dovede ji zahrnout i do partitur připravených pro publikování na Internetu a do exportovaných grafických formátů, dovede ji barevně tisknout. Do souborů EPS se uloží i fonty.

 

Různé

Uživatelé nové verze dostanou jako speciální bonus přístup zdarma po dobu šesti měsíců do elektronické encyklopedie Grove na adrese www.groovemusic.com. Přístup je limitován na 30 hodin celkového času.

Program má nový revidovaný návod s novou ilustrovanou sekcí, jak konkrétně postupovat a které vlastnosti a funkce použít pro různé hudební styly. Další on-screen nápověda integrovaná v programu má 169 stran. Program je vybaven novým tlačítkem pro online nápovědu, která vás propojí s Help centrem na firemních webových stránkách. S programem dostanete i podložku pod myš, která obsahuje výpis základních klávesových zkratek (abyste nemuseli myš používat).

 

Závěr

Co dodat? Jde o obrovský pokrok ve všech parametrech - to nejlepší se stalo ještě lepším! Pokud už s předchozí verzí se dalo dělat opravdu hodně, nová verze nabízí téměř vše myslitelné v oblasti notopisu. Verze pro MacOS, která přijde na trh v prvním čtvrtletí 2002, bude také plně "karbonizovaná" pro práci s MacOS X. Povzdech "ach jo, kdo se to všechno zase má učit?", který se snad mohl ozvat po přečtení tohoto testu, není na místě: vše je natolik snadné a intuitivní, že ani nebudete potřebovat návod. Už se těším na MacOS verzi. K programu si můžete objednat i program PhotoScore Pro, který nabízí profesionální optické rozeznávání partitur (do jisté míry se mu daří scanovat i rukopis!), mnoho vlastností bylo v porovnání s předchozí verzí vylepšeno. Novou zjednodušenou verzi Lite 2.0 ostatně dostanete v ceně a můžete si základní funkce vyzkoušet. Nemá to chybu, doporučuji navštívit firemní stránky Sibelius, kde najdete další detaily a můžete si stáhnout téměř plně funkční novou verzi. Existují i výrazně levnější školní verze, firma nabízí i výhodné multilicence. Pokud jde o ceny, při přestupu ze starší verze zaplatíte 8490 Kč, ve školní verzi 6990 Kč. Za PhotoScore Pro 6990 Kč.

 

Info:

Nová verze profesionálního notátoru Sibelius 2. pro Windows a MacOS.

 

Plus:

nesčetná vylepšení, jak jsou uvedena v testu

 

Mínus:

MacOS verze až v prvním čtvrtletí

Psáno pro časopis Muzikus